Teknisk Utvalg gjorde i møte 04.12.18 vedtak om å legge Delplan D41 Elvesletta felt B/N/F5 ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planforslaget er å legge til rette for studentboliger og ordinære boliger på de ubebygde arealene på «Elvesletta» i Longyearbyen. I tillegg til boligformålet skal det være næringsarealer som henvender seg mot vei 500.

I vedtaket om offentlig ettersyn har Teknisk Utvalg lagt føringer for at areal til næring må økes og at det må sees på leilighetsstørrelser i boligprosjektet.

Utdrag fra vedtaket:

Frem til endelig vedtak:

  1. Det skal vurderes behov for å regulere størrelsen på boliger innenfor BKB, med sikte på å bidra til å sikre Longyearbyens behov for familieboliger.
  2. Næringsareal må økes. Næring skal ligge mot vei 500. Hele fasade mot vei 500 må oppfattes som publikumsrettet. 

Det forutsettes at forslagsstiller jobber med dette under høringsperioden. Høringsinstansene oppfordres til særlig fokus på disse punktene.

Høringsfrist:

Innspill og merknader til planarbeidet sendes til Longyearbyen lokalstyre, Pb 350, 9171 Longyearbyen eller på e-post, innen 21.01.19.