Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Oppfølging av innbyggerundersøkelsen

I innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2014 var det enkelte områder som kom dårligere ut enn andre.  

Nedenfor finner du Longyearbyen lokalstyres kommentar til områder i innbyggerundersøkelsen der svarene «svært misfornøyd, «misfornøyd» og «litt misfornøyd» til sammen utgjorde minst 30 %:

Områder i innbyggerundersøkelsen som brukerne er mindre fornøyde med:

Kommentar fra Longyearbyen lokalstyre:

Den videregående opplæringen

Det videregående tilbudet ved Longyearbyen skole er evaluert på bestilling fra lokalstyret. Det foreligger en rapport som er presentert for lokalstyret i møte 5. mai. Lokalstyret vil på strategikonferansen 18. juni drøfte rapporten. Innspillene som kommer under konferansen vil bli tatt med i det videre arbeidet med det videregående tilbudet i Longyearbyen. Rapporten finner du under Relaterte filer på høyre side.

Byggesaksbehandling og Plansaksbehandling

Følges opp med egen brukerundersøkelse som er rettet mot 50 søkere som har hatt saker til behandling i løpet av de siste 5 år. Brukerundersøkelsen vil danne grunnlag for videre evaluering.

Standard på veiene

Hovedplan vei er vedtatt av lokalstyret 12.2.2015 og beskriver tiltak for ca 37 mill kr i en 8-årsperiode. Hovedplan vei finner du under Relaterte filer på høyre side. Lokalstyret tar stiling til bevilgninger til tiltakene i fbm økonomiplanarbeidet 2016 – 2019.

Tilrettelegging for fotgjengere og syklister

I økonomiplan 2015 – 2018 er det satt av 0,7 mill kr i 2015, 1,6 mill kr i 2016 og 3,3 mill kr i 2017 som i hovedsak skal brukes til bygging av gang- og sykkelveier og busslommer.

Muligheten for sortering av avfall for gjenvinning

LL er i en prosess for å ta stilling til framtidig avfallshåndtering. I løpet av et års tid vil det bl.a. bli avklart hvilke fraksjoner som skal gjenvinnes.

Rydding langs veiene / i terrenget i Longyearbyen

Festere og leietakere av tomter har ansvaret for rydding på sine tomter, og grunneiendoms-forvalter, SNSK, har ansvaret for oppfølging av dette og for rydding på de arealer som ikke er bortfestet/bortleid. LL tar temaet opp jevning i møter med SNSK.

LL organiserer sommerjobb for ungdom, 3-4 dager hvert år, hvor det hovedsakelig ryddes i Longyeardalen.

LL viderefører ordningen med scooteramnesti. Ordningen utvides til også å gjelde innsamlet søppel fra skip som er plukket på strendene på Svalbard

Tomt til egen bolig og til egen hytte

Grunneiendomsforvalter, SNSK, tildeler tomter til boliger og til hytte. Regulering foregår etter forslag fra grunneier eller andre aktører (LL, private aktører).

Tilgang til nye boligtomter er begrenset pga. naturgitte forhold (f.eks. flom- og rasfare). Gruvedalen er nå under utvikling.

SNSK opplyser at rullering av delplanen for hytteområdene har tatt lang tid pga. utfordringer med og utarbeidelse av kartgrunnlag, ras- og skredsikring, undersøkelser av flora og fauna og offentlig behandlingsprosess

Utviklingen av Longyearbyen

Longyearbyen lokalstyre har startet revisjon av gjeldende arealplan. Planen skal legge føringer for arealbruken og sikre arealer til ønsket utvikling. Utbygging og utvikling er avhengig av budsjettbevilgning og private investeringer.

Leke- og aktivitetsområder

Leke- og møteplasser er ett av utredningstemaene i arbeidet med arealplan. I løpet av planprosessen er det lagt stor vekt på medvirkning for å få kartlagt viktige arealer, både gjennom arealplanverksted og barnetråkkregistreringer. I tillegg skal arealplanen legge føringer for opparbeidelse, fremtidig eierskap og vedlikehold av leke- og aktivitetsområder.

Hvordan folkevalgte i lokalstyret lytter til innbyggernes synspunkter.

Hvordan folkevalgte i lokalstyret løser lokale utfordringer.

Muligheten for å påvirke beslutninger i lokalstyret

Lokalstyret er det øverste organet i Longyearbyen lokalstyre og treffer vedtak på vegne av Longyearbyen lokalstyre så langt annet ikke følger av lov eller delegasjonsvedtak. Lokalstyret består av 15 politikere fra 4 forskjellige politiske partier. Ved å delta i byens politiske partier får du mulighet til å påvirke beslutninger i lokalstyret og påvirke hvordan lokalstyret skal løse lokale utfordringer.

En annen måte er å benytte seg av muligheten for offentlig spørretid ved lokalstyrets møter. Lokalstyret har ca 9 møter hvert år.

Umiddelbart før lokalstyrets møter settes, gjennomføres det inntil 30 minutters offentlig spørretid i møtesalen (dette gjelder ikke i forbindelse med lokalstyrets økonomiplan- og budsjettmøter). Retningslinjer for offentlig spørretid ved lokalstyrets møter finner du under Relaterte filer til høyre.

Det er også mulig å kontakte politikerne direkte. Oversikt over hvem som er medlemmer i styrer og utvalg finner du under Relaterte filer på høyre side.

Alle er velkomne til å overvære politiske møter, da de er åpne for publikum. Møtedokumenter finnes på siden Longyearbyen lokalstyre eInnsyn, se link under Relaterte linker på høyre side.

Lokalstyreleder har jevnlig møter med næringslivsrepresentanter i Longyearbyen for å holde seg oppdatert på næringslivets utfordringer og muligheter.

Hvordan LL følger opp det som er blitt lovet.

Har du tillit til at LL behandler like saker likt?

Longyearbyen lokalstyre ønsker å oppleves som en serviceinnstilt, løsningsorientert, åpen og tilgjengelig organisasjon. Om noen mener seg urettmessig behandlet er det mulig å klage på enkeltvedtak.

Alle har også mulighet til å melde fra om kritikkverdige forhold (varsling). Med kritikkverdige forhold menes lovbrudd eller brudd på interne regler/retningslinjer eller allment aksepterte normer.  Hvordan slik varsling skal skje er omtalt i Rutiner for varsling, se dokument som ligger under Relaterte filer på høyre side.