Informasjon om videregående

Longyearbyen skole er en grunnskole med videregående avdeling. Videregående avdeling holder til i en egen fløy som sto ferdig i 1995. Elevene på den videregående avdelingen har faste studieplasser på egen lesesal. Gode arbeidsforhold og generelt lavt elevtall i de ulike faggruppene, gir gode arbeids- og læringsforhold. Få elever og nærhet mellom lærere og elevene gir god kontakt og gode samarbeidsmuligheter.

På videregående avdeling er det til sammen 27 elever skoleåret 2017-2018. Dette skoleåret har vi elever på Studiespesialisering på Vg1, Vg2 og Vg3. Vi tilbyr også Vg1 Bygg- og anleggsfag. Nytt av skoleåret er tilbud om Bygg- og anleggsfag med yrkes- og studiekompetanse, en såkalt YSK-modell . Elevene som har valgt denne kombinasjonsmodellen kan oppnå fagbrev i kombinasjon med studiekompetanse. De har et skoleløp på 4-4,5 år.  

Generelt om fagtilbud på videregående trinn
Tilbudet på videregående trinn er Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3. Dersom vi har tilstrekkelig antall elever kan vi tilby fordypning innen både realfag og innen språk, samfunnsfag og økonomi. Skolen tilbyr også det yrkesfaglige utdanningsprogrammet Bygg- og anlegg Vg1 og Byggteknikk Vg2 dersom det er elevgrunnlag. Dette yrkesfaglige programmet er det vedtatt at skolen skal tilby til og med skoleåret 2022-2023.

Longyearbyen lokalstyre, som er skoleeier, har fått innvilget dispensasjon for at programfag for Vg2 og Vg3 kan gjennomføres med 1 studietime per fag. Fellesfagene historie og religion og etikk tilbys annet hvert skoleår. Elever i Vg1 og Vg2 gjennomfører annet hvert skoleår fellesfag sammen med klassetrinnet over. Skoleåret 2017-2018 tilbyr ikke religion- og etikk-faget, men 113 timers historie-faget (nyere historie) for Vg2 og Vg3. Det gis undervisning i samlet gruppe i kroppsøving og, helt eller delvis i 2. fremmedspråk. Som 2. fremmedspråk tilbys spansk.  

I likhet med elever som bytter skole på fastlands-Norge, kan elever som flytter til eller fra Svalbard måtte ta fag som privatist avhengig av fagtilbudet til skolen man begynner på. Elever som flytter til Longyearbyen må gå opp som privatist i fag som skolen ikke tilbyr, eller fag som ut fra vår lokale modell er lagt til et annet årstrinn enn det som er mest vanlig. Det er viktig at elever som vurderer å flytte til Longyearbyen setter seg godt inn i dette, og vet hva det vil innebære i forhold til undervisning og behov for privatisteksamener. Det anbefales å ta kontakt med avdelingsleder på Vg eller skolens rådgiver.

Utenlandske elever må kunne dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk (nivå 3) før de kan bli tatt opp som elever på Longyearbyen skoles videregående avdeling.

Dersom du ønsker å være elev på vår videregående avdeling og flytte til Svalbard alene, se informasjon under fastlandselevordningen. Fastlandselevordningen gjelder elever på Vg2 og Vg3.

Fastlandselever

Fastboende elever kan søke om skoleplass ved skolens videregående avdeling. Utenlandske elever må ha oppnådd kompetansemål på nivå 3 i læreplan for grunnleggende norsk for å få skoleplass.

Longyearbyen skole har i en årrekke tilbudt skoleplass til elever som ikke er fastboende i Longyearbyen. Skolen formidler leie av hybel til fastlandselever. Disse såkalte ”fastlandselevene” kan tas opp som elever på Vg2 eller Vg3 på skolens videregående avdeling. Ordningen er ment å bidra positivt til både skole- og ungdomsmiljøet. I tillegg til at søkere vurderes på bakgrunn av faglig styrke (karaktersnitt 4 eller høyere og lite fravær), er det å være ansvarsbevisst, selvstendig, utadvendt og engasjert viktige søkerkriterier. Fastlandselever må ha høy sosial kompetanse og positive fritidsinteresser.

Et skoleår på Svalbard – en opplevelse i seg selv!

  • Små elevgrupper og et godt læringsmiljø
  • En annerledes skolehverdag i en 1.-13. skole
  • Egenartet og spennende natur med unike turmuligheter
  • Godt aktivitetstilbud innenfor idrett
  • Rikt kulturliv
  • Særegne opplevelser i mørketid og midnattssol
  • Sosialt miljø og hyggelige mennesker

Kan du tenke deg et skoleår på videregående trinn ved verdens nordligste skole - slik går du frem om du vil bli "fastlandselev":

Vitnemål fra grunnskolen, karakterutskrift fra første halvår inneværende skoleår hvis du søker Vg2 og fra Vg1 samt første halvår Vg2 hvis du søker skoleplass på Vg3 legges ved utfylt søknadsskjema. I tillegg til søknaden skal du skrive en presentasjon der du forteller om deg selv og hvorfor du ønsker å gå på skole på Svalbard. To voksenpersoner som kjenner deg godt, men som ikke er i familie med deg (for eksempel lærer, trener eller venn av familien), skal dessuten skrive en uttalelse/anbefaling som sendes direkte til skolen.


Mangelfulle søknader blir ikke vurdert. Aktuelle søkere og deres referanser vil bli kontaktet for intervju.

Søknadsfrist er 3. februar dette året.

Longyearbyen skole
v/avdelingsleder videregående avdeling
Postboks 350
9171 Longyearbyen

Ta gjerne kontakt direkte med leder for videregående avdeling per e-post eller telefon 79 02 21 50 dersom du ønsker mer informasjon.

Inntak

Inntaksforskrift for videregående opplæring på Svalbard: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-02-05-150 

Yrkesfaglige tilbud

Bygg- og anleggsfag, Bygg- og anleggsfag med YSK (yrkes- og studiekompetanse)

Yrkesfaglige modeller Longyearbyen skole

Oppmelding privatisteksamen våren 2020 (frist 1.2.2020)

Oppmelding til privatisteksamen for våren skjer på www.privatistweb.no innen 1. februar 2020.

Kandidater som ønsker å avlegge eksamen ved Longyearbyen skole må FØR de melder seg opp ta kontakt med skolen for å avklare om det er mulig å avlegge eksamen i Longyearbyen. Når det gjelder muntlig-praktisk og praktisk eksamen, må kandidaten reise til Tromsø og avlegge eksamen i regi av Studiekompetanse Tromsø. 

Privatister fra Svalbard melder seg opp i Troms og velger Studiekompetanse Tromsø (studiespesialiserende fag) eller Ishavsbyen vgs (yrkesfag) på privatistweb.no. For mer informasjon, trykk her.

Betaling med kort ved oppmelding. Oppmeldingen blir ikke registrert før betalingen er foretatt. Dersom du ikke møter til eksamen vil ikke eksamensavgiften bli refundert. Ved dokumentert fravær har du rett til ny eksamen første påfølgende eksamensperiode.

Privatisteksamen i muntlige kan ikke avvikles ved Longyearbyen skole våren 2020, dette kan først gjennomføres til høsten 2020. 

I enkelte språkfag arrangeres det muntlig eksamen kun om høsten. Se Troms fylkes nettside: http://www.tromsfylke.no

Oppmelding for høsten skjer innen 1. februar 2020. Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp.

Ta kontakt for nærmere informasjon.

Rammeverk og eksamensveiledning finner du her

Anne-Line Pedersen, tlf. 79 02 39 01 / 908 909 41.

Videregående avdeling

Longyearbyen skole