Planområdet er 5,8 daa og ligger i Sjøområdet nordvest for Longyearbyen sentrum. Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 22/532 (Transporten), 22/305 (Gml. Potetlager), 22/696, og del av 22/427, 22/1 og 22/448. Planens endelige avgrensning blir avklart som en del av det videre planarbeidet.

Formålet med delplanen er å legge til rette for næringsvirksomhet i form av kontor, håndverksvirksomhet og forretning. Det legges også til rette for verkstedvirksomhet og lagervirksomhet.
Forslag til planprogram for planarbeidet legges nå ut til høring. Planprogrammet gjør rede for formål med planområdet, hvilke utredninger som skal gjennomføres, og planprosessen med frister og medvirkning.


Dokumenter i saken:

 

Innspill til planarbeidet merkes med sak 2023/1057 og sendes til plankonsulent LPO arkitekter v/Hans E. Fausa, hef@lpo.no  med kopi til post@lokalstyre.no 

Frist for merknader og innspill til planarbeid, planprogram og utbyggingsavtale er 20.12.2023.