– Vi innfører nå SMS-varsling gjennom basestasjonene til Telenor. Det betyr at alle mobiltelefoner får samme SMS-melding, uavhengig av om man er fastboende eller tilreisende, sier administrasjonssjef Hege Walør Fagertun i Longyearbyen lokalstyre.

- Longyearbyen lokalstyre har de siste månedene jobbet med en løsning for SMS-varsling av befolkningen i Longyearbyen. Vi har vurdert to løsninger. Den ene, og mest ønskelige, har vært direktevarsling gjennom bruk av data fra befolkningsregisteret på samme måte som på fastlandet. Dessverre er det ikke mulig å bruke befolkningsregisteret på Svalbard på denne måten., opplyser administrasjonssjefen.

- Vi innfører derfor et system med varsling gjennom basestasjonene til Telenor Svalbard. Der er det ikke mulig å skille mellom fastboende og tilreisende og er en løsning der alle mobiltelefoner knyttet til basene får samme melding, sier hun.

Varsling ved bruk av SMS i Longyearbyen har vært diskutert de siste årene, først og fremst knyttet til varsling av kritiske hendelser som naturfarer. Men den viktigste måten å varsle på har vært direkte og fysisk kontakt med de berørte.

Den generelle informasjonen om evakuering eller informasjon til befolkningen har vært gitt gjennom hjemmesider eller sosiale media. Dette er også kommunisert gjennom folkemøtene som gjennomføres hver høst. 

Administrasjonssjefen er glad for at det nå også er på plass en løsning som gjør det mulig å gi direkte informasjon til innbyggerne i Longyearbyen om akutte hendelser som skulle oppstå.

- SMS-varslingen vil bare bli brukt i situasjoner som er kritiske eller at det er hendelser som det er svært viktig at vi får gitt informasjon om til innbyggerne. Løsningen vil bare være gjeldende innenfor Longyearbyen arealplanområde. Men oppholder du deg utenfor vil du uansett motta meldingen når du får dekning via basestasjonene som dekker Longyearbyen, opplyser Hege Walør Fagertun.

Longyearbyen lokalstyre har bygd opp en beredskapsorganisasjon som ivaretar ulike kritiske situasjoner gjennom en kriseledelse med bla et evakuert og pårørendesenter, psykososialt team og boligkontor.

- Gjennom hendelser som ikke bare er knyttet til naturfarer har vi over tid sett behovet for å informere innbyggere direkte. Dette kan for eksempel være strømbrudd, isbjørn i nærområdet, stengte veier og så videre, sier administrasjonssjefen

Overordna plan for skredsikring av Longyearbyen ble vedtatt juni 2017. Planen ble lagt for å koordinere etablering av sikre boligområder og sentrum av Longyearbyen. Tiltakene var både permanente og midlertidige.

De permanente tiltakene ser vi nå begynne å komme på plass. Dette er snøskjermer, snøfangere, voller og rivning av boliger. De midlertidige tiltak er varslingssystem inkludert fysiske observasjoner gjennomført av UNIS, instrumentering i fjellene rundt Longyearbyen, faglige vurderinger basert på innsamlede data som grunnlag for vurdering av for eksempel evakueringer. Det er Sysselmannen, LL, NVE og Skred AS som sammen gjør vurderingene og det er Sysselmannen som beslutter oppholds- og ferdselsforbud.

Evakueringer er et midlertidig tiltak i påvente av at de permanente sikringstiltakene etableres. Varsling av beboere og berørte i områdene som må evakueres gjennomføres gjennom direkte dialog med de berørte. Slik fungerer systemet i dag og slik vil det fungere til boligområdene og sentrum er permanent sikret. Dette er helt nødvendig med fysisk kontakt for å sikre at vi har nådd de som bor i områdene med informasjon.

Ved evakueringer kommer SMS-varsling i tillegg til direkte kontakt med de evakuerte og generell informasjon til Longyearbyen og media for øvrig. Brann- og redning og politiet følger opp områdene som berøres.

 Vi forbereder nå den første informasjonen som skal sendes ut med bruk av SMS-varslingen. Dette gjøres i samarbeid med Longyearbyen sykehus og vil være ifm vaksineringen som Longyearbyen sykehus skal gjennomføre over påske