Innfører hjemmekarantene etter reise fra fastlandet

Presisering fra administrasjonsutvalget ble gjort 20.3. 2020. 

Longyearbyen lokalstyre har i dag besluttet at alle som ankommer Longyearbyen etter reise fra fastlandet ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.  – Dette er et svært inngripende tiltak for dem som blir omfattet, både for enkeltmenneske og næringslivet. Hensynet til å forebygge og begrense smitte av Covid-19 til Svalbard og beskytte sårbare grupper må likevel veie tyngre i denne perioden for å raskere kunne komme tilbake til vanlig drift, sier lokalstyreleder Arild Olsen i Longyearbyen lokalstyre.

Vedtaket om å innføre hjemmekarantene ble fattet av administrasjonsutvalget i Longyearbyen lokalstyre i dag. Det er gjort med hjemmel i forskrift om helselovgivningen for Svalbard, og i samråd med smittevernlegen ved Longyearbyen sykehus. Se lenke til «Hastevedtak om utvidet karantenebestemmelse for tilreisende fra fastlandet» i Administrasjonsutvalget i Longyearbyen lokalstyre.

Vedtaket gjelder fra 18. mars 2020 kl. 06.00, og med tilbakevirkende kraft til 13. mars 2020 kl. 06.00. Vedtaket gjelder til 27. mars 2020 kl. 18.00.

- Det innebærer at dem som kommer eller har kommet til Longyearbyen i denne perioden, skal i hjemmekarantene i 14 dager, forklarer Arild Olsen.

- Bakgrunnen for vedtaket er at Longyearbyen er i en særskilt sårbar situasjon i forhold til smitte, da vi har svært begrenset tilgang på helsehjelp. Det er nå smitte i alle regioner på fastlandet, men fortsatt ikke påvist smitte på Svalbard. Videre er det ønskelig å få samfunnet tilbake i drift så raskt som mulig. Ved å sette alle reisende fra fastlandet i karatene og på den måten hindre smitte, håper vi at samfunnet kan komme tilbake i vanlig drift raskere, sier lokalstyrelederen.

Definisjonen av hjemmekarantene fremgår i de til enhver tid gjeldende nasjonale retningslinjer for hjemmekarantene. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

- Disse karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende selv, og ikke personer som den reisende oppholder, eller har oppholdt seg, sammen med under oppholdet i Longyearbyen, opplyser lokalstyrelederen.

Transittopphold på lufthavn i områdene regnes ikke som opphold i området. Reisende som ankommer Svalbard Lufthavn, og som ikke har symptomer, kan reise til planlagt oppholdssted. Offentlig transport skal unngås.

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport. Alle som ikke har symptomer på luftveisinfeksjon kan reise tilbake til fastlandet. Reisende som benytter seg av muligheten til å reise tilbake til fastlandet må være i karantene fram til avreise.

Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid er allerede underlagt et forsterket system for testing for covid-19 og gis derfor fritak fra dette vedtaket. Dette gjelder kun helsepersonell tilknyttet Longyearbyen sykehus og Lufttransport. Det kan også gis unntak for personer som alt har sittet i karantene på fastlandet, jf. forskrift om karatene mv. ved ankomst til Norge. Dette skal skje etter dialog og godkjenning av smittevernslegen ved Longyearbyen sykehus.

Personer som omfattes som samfunnskritisk nøkkelpersonell kan unntas fra karantenekravet, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder.

Det er Sysselmannen som avgjør hvem som kommer inn under unntaket. Unntaket gjelder kun når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Utover dette gis det ingen dispensasjoner fra disse bestemmelsene.

Det er flere kommuner i Nord-Norge som fatter vedtak om utvidet karantenebestemmelser for tilreisende sør for Nordland.

 

Introduces home quarantine after travelling on the mainland

Clarification from Administration Committee​ 20.3.2020.

The Longyearbyen Local Council has today decided that everyone who arrives in Longyearbyen after travelling on the mainland will be placed in home quarantine for 14 days after arrival.
- This is a very far-reaching measure for those concerned, both for individuals and the business community. However, the intention to prevent and limit the infection of Covid-19 to Svalbard and protect vulnerable groups must weigh more heavily during this period, in order to be able to return to normal operation more quickly, says local council leader Arild Olsen in the Longyearbyen local council.

The decision to introduce home quarantine was made by the Longyearbyen Local Council Administration Committee today. This has been done on the basis of regulations on health legislation for Svalbard, and in consultation with the infection control doctor at Longyearbyen hospital. See the link to "Urgent decision on extended quarantine provision for mainland travellers" in the Longyearbyen Local Government Administration Committee.

The decision is valid from 18 March 2020 at 06:00 and retroactively back to March 13, 2020 at 06:00. The decision is valid until March 27, 2020 at. 18:00.

- This means that those who come or have come to Longyearbyen during this period will be in home quarantine for 14 days, explains Arild Olsen.

- The reason for the decision is that Longyearbyen is in a particularly vulnerable situation in relation to infection, as we have very limited access to health care. This applies only to personnel at Longyearbyen Hospital and to Lufttransport. There is now infection in all regions of the mainland, but infection has not yet been detected in Svalbard. Furthermore, it is desirable to get the community back into operation as soon as possible. By putting all travellers from the mainland in quarantine and thus preventing infection, we hope that the community can get back into normal operation faster, says the local council leader.

The definition of home quarantine appears in the national guidelines for home quarantine in force at any given time. For persons who develop disease or symptoms during the quarantine period, the authorities' guidelines at all times apply to the conversion of the quarantine into isolation.

- These quarantine provisions apply only to the traveller him-/herself, and not persons with whom the traveller stays, or has stayed together with during his/her stay in Longyearbyen, informs the local council leader.

Airport transits in the mainland are not considered to be in the area. Travellers arriving at Svalbard Airport, who have no symptoms, can travel to a planned place of residence. Public transport should be avoided.

Travellers with symptoms should be in isolation immediately and cannot use public transport. Anyone who has no symptoms of respiratory infection can return to the mainland. Travellers who make use of the opportunity to return to the mainland must be in quarantine until departure.

Employees in the health service with patient-related work are already subject to an enhanced covid-19 testing system and are therefore exempted from this decision. Exceptions may also be granted for persons who have all been quarantined on the mainland, cf. on arrival in Norway. This will be done after dialogue and approval of the infection control doctor at Longyearbyen hospital.

Persons who are regarded as socially critical key personnel may be exempted from the quarantine requirement, but national guidelines for quarantine and isolation by illness apply.

It is the Governor who decides who comes under the exception. The exception only applies when this is strictly necessary to maintain the proper operation of critical social functions. Apart from this, no exemptions are granted from these provisions.

There are several municipalities in Northern Norway that make decisions on expanded quarantine regulations for travellers south of Nordland.

Longyearbyen 17. mars 2020 / Longyearbyen 17 March 2020

Arild Olsen  
Lokalstyreleder/ Community Council Leader