Våren 2020 bevilget regjeringen penger til livsopphold og bostøtte for å avhjelpe den akutte og vanskelige situasjonen for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen. Pandemien pågår fortsatt og det er fremdeles arbeidstakere som ikke er tilbake i arbeid. I den forbindelse har Justis- og beredskapsdepartementet gitt Longyearbyen lokalstyre ansvar for forvaltningen av ny tilskuddsordning, tilskudd til hjemreise for permitterte utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen. Sysselmannen på Svalbard vil bistå med bestilling av flybilletter og hjelp i forhold til andre nødvendige dokumenter.

Tilskuddsordningen skal legge til rette for at utenlandske borgere som bor på Svalbard, og som nå ikke er i stand til å forsørge seg økonomisk, kan få bistand til å forlate øygruppen. Ordningen er tidsavgrenset og skal dekker kjøp av flybilletter og eventuelle utgifter til å skaffe nødvendige reisedokumenter samt reisepenger. Flybilletter bestilles og betales av myndighetene.

Tilskudd kan etter søknad gis til arbeidstaker som
a) er permittert fra arbeidsforhold i Longyearbyen planområde
b) er registrert i befolkningsregisteret for Svalbard med bostedsadresse i Longyearbyen planområde
c) har blitt ilagt svalbardskatt i 2020 gjennom arbeidsforhold hos nåværende arbeidsgiver
d) oppholder seg i Longyearbyen planområde
 
Søker som oppfyller kravene i første ledd, kan også få tilskudd til reise for barn og samboer/ektefelle/partner som oppfyller kravene i første ledd bokstav b og d.
I særskilte tilfeller kan det gis tilskudd til personer som ikke oppfyller kravene i første ledd.
 
Det gis ikke tilskudd til personer som
a) det er grunn til å anta at har kommet til Svalbard med formål om å få tilskudd
b) det er grunn til å anta at har latt seg permittere med formål om å få tilskudd
c) det er grunn til å anta at snarlig vil returnere til Svalbard selv om han eller hun ikke vil komme i ordinært arbeid
d) har samboer, ektefelle, partner eller barn under 18 år som blir igjen i Longyearbyen, eller som
e) basert på husholdets samlede økonomi kan forsørge seg selv eller få finansiert reise til hjemlandet.

Det gis heller ikke tilskudd til personer som er etterlyst, mistenkt, siktet eller tiltalt for et straffbart forhold, og det ikke er ønskelig at personen forlater landet. Ansvarlig påtalemyndighet avgjør om en straffesak er til hinder for å gi tilskudd.

Longyearbyen lokalstyre tilrettelegger nå for søknadsprosessen. Eget søknadsskjema og mer informasjon om ordningen blir om kort tid kunngjort på Longyearbyen lokalstyres hjemmeside.   

Longyearbyen 31. August 2020
Hege Walør Fagertun  
Administrasjonssjef