Som følge av utbruddet av Covid-19 og de strenge restriksjonene som er innført, har mange utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen mistet sitt inntektsgrunnlag på grunn av permittering. Flere av de utenlandske arbeidstakerne i Longyearbyen omfattes ikke av de vanlige norske permitteringstiltakene. For å avhjelpe den akutte og vanskelige situasjonen har regjeringen nå kommet med egen tidsavgrenset tilskuddsordning for disse arbeidstakerne. 

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til livsopphold for utenlandske arbeidstakere som i en ekstraordinær situasjon ikke har rett til dagpenger eller andre ytelser som dekker livsopphold etter ordinære, norske regler.

Tilskuddsordningen skal avhjelpe konsekvensene av permitteringer som følge av tiltakene som er satt i verk for å begrense utbruddet av covid-19, og er tidsbegrenset og skal gi økonomisk trygghet for de permitterte og deres familier i en periode før disse er tilbake i arbeid eller kan forlate Svalbard.

Ordningen gir ikke grunnlag for presedens.

Tilskuddsordningen gjelder for personer som oppfyller disse kravene:

a) er permittert fra arbeidsforhold i Longyearbyen planområde
b) er registrert i befolkningsregisteret for Svalbard med bostedsadresse i Longyearbyen planområde
c) ikke er statsborger av eller har oppholdstillatelse i et EU/EØS-land
d) har blitt ilagt svalbardskatt i 2020 gjennom arbeidsforhold hos nåværende arbeidsgiver
e) oppholder seg i Longyearbyen planområde
 
Søkere som oppfyller kravene for tilskuddsordningen kan også få tilskudd for barn under 18 år som oppfyller kravene under bokstav b og e, som søker har omsorgsansvar for og som er en del av søkers husstand.

Tilskudd kan gis fra den datoen arbeidstakeren ikke får lønn på grunn av permittering. Tilskuddene kan tidligst gis fra 19. mars 2020.

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Longyearbyen lokalstyre ansvar for forvaltningen av tilskuddsordningen.

Longyearbyen lokalstyre tilrettelegger nå for søknadsprosessen. Eget søknadsskjema og mer informasjon om ordningen blir om kort tid kunngjort på Longyearbyen lokalstyres hjemmeside.  

 

Longyearbyen 30. Mars 2020
Hege Walør Fagertun  
Administrasjonssjef