Pressemelding 17. mars 2020

Innfører hjemmekarantene etter reise fra fastlandet

Longyearbyen lokalstyre har i dag besluttet at alle som ankommer Longyearbyen etter reise fra fastlandet ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.  – Dette er et svært inngripende tiltak for dem som blir omfattet, både for enkeltmenneske og næringslivet. Hensynet til å forebygge og begrense smitte av Covid-19 til Svalbard og beskytte sårbare grupper må likevel veie tyngre i denne perioden for å raskere kunne komme tilbake til vanlig drift, sier lokalstyreleder Arild Olsen i Longyearbyen lokalstyre.

Vedtaket om å innføre hjemmekarantene ble fattet av administrasjonsutvalget i Longyearbyen lokalstyre i dag. Det er gjort med hjemmel i forskrift om helselovgivningen for Svalbard, og i samråd med smittevernlegen ved Longyearbyen sykehus. Se lenke til «Hastevedtak om utvidet karantenebestemmelse for tilreisende fra fastlandet» i Administrasjonsutvalget i Longyearbyen lokalstyre.

Vedtaket gjelder fra 18. mars 2020 kl. 06.00, og med tilbakevirkende kraft til 13. mars 2020 kl. 06.00. Vedtaket gjelder til 27. mars 2020 kl. 18.00.

- Det innebærer at de som kommer eller har kommet til Longyearbyen i denne perioden, skal i hjemmekarantene i 14 dager, forklarer Arild Olsen.

- Bakgrunnen for vedtaket er at Longyearbyen er i en særskilt sårbar situasjon i forhold til smitte, da vi har svært begrenset tilgang på helsehjelp. Det er nå smitte i alle regioner på fastlandet, men fortsatt ikke påvist smitte på Svalbard. Videre er det ønskelig å få samfunnet tilbake i drift så raskt som mulig. Ved å sette alle reisende fra fastlandet i karatene og på den måten hindre smitte, håper vi at samfunnet kan komme tilbake i vanlig drift raskere, sier lokalstyrelederen.

Definisjonen av hjemmekarantene fremgår i de til enhver tid gjeldende nasjonale retningslinjer for hjemmekarantene. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

- Disse karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende selv, og ikke personer som den reisende oppholder, eller har oppholdt seg, sammen med under oppholdet i Longyearbyen, opplyser lokalstyrelederen.

Transittopphold på lufthavn i områdene regnes ikke som opphold i området. Reisende som ankommer Svalbard Lufthavn, og som ikke har symptomer, kan reise til planlagt oppholdssted. Offentlig transport skal unngås.

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport. Alle som ikke har symptomer på luftveisinfeksjon kan reise tilbake til fastlandet. Reisende som benytter seg av muligheten til å reise tilbake til fastlandet må være i karantene fram til avreise.

Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid er allerede underlagt et forsterket system for testing for covid-19 og gis derfor fritak fra dette vedtaket. Det kan også gis unntak for personer som alt har sittet i karantene på fastlandet, jf. forskrift om karatene mv. ved ankomst til Norge. Dette skal skje etter dialog og godkjenning av smittevernslegen ved Longyearbyen sykehus.

Personer som omfattes som samfunnskritisk nøkkelpersonell kan unntas fra karantenekravet, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder.

Det er Sysselmannen som avgjør hvem som kommer inn under unntaket. Unntaket gjelder kun når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Utover dette gis det ingen dispensasjoner fra disse bestemmelsene.

Det er flere kommuner i Nord-Norge som fatter vedtak om utvidet karantenebestemmelser for tilreisende sør for Nordland.

 
Longyearbyen 17. mars 2020
Arild Olsen  
Lokalstyreleder

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pressemelding 13. mars 2020

Anmodning om stans av tilreisende turister som har vært utenfor Norden, og som skal til Svalbard.

Longyearbyen Lokalstyre (LL) har systemer og rutiner for å effektivt kunne iverksette de nasjonale påleggene som kom i går. Mange gjør en solid innsats. Offentlige instanser, private bedrifter og enkeltpersoner bidrar i denne samfunnsdugnaden. Tusen takk!

En rekke samfunnsfunksjoner stenges ned, eller går inn i redusert driftsfase. Tiltakene skal bremse spredning av koronaviruset.

Blant annet skal turister og reisende som har vært utenfor Norden (med tilbakevirkende kraft fra og med den 28.02.2020) settes i karantene for en periode på 14 dager. Disse skal oppholde seg på sine respektive hoteller eller Airbnb-utleieenhet.

Det er vertens ansvar, om både å opplyse om, og påse at deres gjester holdes i karantene.

Karantenetid gjelder selvsagt også for fastboende som har vært utenfor Norden. Dette gjøres i egen bopel.

Imidlertid har pålegget om karantene vist seg å være svært krevende å håndtere, både for operatørene som skal ivareta gjester og for fastboende. De nasjonale påleggene er rett og slett ikke tilpasset et lite øysamfunn som Longyearbyen. Jeg mener at dette vil bli en stor utfordring både for nasjonale og lokale myndigheter og samfunnet forøvrig dersom det ikke settes inn tiltak umiddelbart.

Longyearbyen Lokalstyre har vært i kontakt med respektive myndigheter om dette.

Og vi har bedt om umiddelbar stans av tilreisende turister som har vært utenfor Norden, og som skal til Svalbard slik at vi kan håndtere situasjon på en tilstrekkelig måte.

 
Longyearbyen 13. mars 2020
Arild Olsen  
Lokalstyreleder

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pressemelding nr 2, 12. mars 2020

Næringsbygget stenges – gjelder fra torsdag 12.mars kl. 18:00

Næringsbygget stenges for besøkende fra torsdag 12. mars kl. 18:00. Personer med forhåndsavtale slipper inn til saksbehandler. Disse personene skal hentes ved ytterdøren og følges inn til møtestedet. Personenes bevegelse i bygget skal begrenses til det som er nødvendig.

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Kontakt oss

Beslutningen begrunnes med at særskilte viktige funksjoner som kriseledelse, beredskapsfunksjoner og samfunnsfunksjoner skal skjermes fra mulig smitte.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pressemelding nr. 1, 12. mars 2020

Longyearbyen lokalstyre stenger følgende:

Fra torsdag 12. mars kl. 18:00

I tråd med nasjonale og lokale vedtak stenger Longyearbyen lokalstyre følgende bygg for aktivitet:

Skolen, SFO, barnehagene, folkebiblioteket, kulturhuset, kinoen, Svalbardhallen, ungdomsklubben, UHU, Galleri Svalbard.

Det er begrenset adgang ved Næringsbygget, Longyear havn og Miljøstasjonen.

Mere informasjon vil bli lagt ut fortløpende. 

Les mer om det nasjonale vedtaket og råd her

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pressemelding 11. mars 2020

Avlysning av LL sine arrangementer i Solfestuka 

Vi har alle i Longyearbyen et samfunnsansvar og en sentral rolle til å bidra til at koronasmitte ikke kommer til Longyearbyen, og at et eventuelt koronautbrudd ikke eskalerer. Ledelsen i LL ber derfor alle ta et ansvar og delta på en folkedugnad for våre innbyggere og gjester, slik at vi bidrar til å skjerme alle og ivareta vårt samfunnsansvar. 

LL har besluttet å avlyse resterende arrangementer som LL har ansvaret for i Solfestuka. Bakgrunnen for dette er at LL ønsker å være “føre-var” ift å bidra til at eventuell smitte av korona ikke utbredes i vårt lokalsamfunn. Samtidig oppfordrer vi andre arrangører å vurdere egne arrangementer. Dette må gjøres ut fra en “føre-var” vurdering ift rammene rundt arrangementet. 

Andre arrangementer: 

LL vil vurderer ulike arrangementer fortløpende fra uke til uke ift anbefaling om avlysning av arrangementer.

LL både politisk og administrativ er løpende i dialog med relevante myndigheter lokalt og nasjonalt knyttet til smittesituasjonen. Andre tiltak vurderes løpende.