Planprogrammet beskriver formål med planarbeidet, hvilke utredninger som skal gjennomføres, planprosessen og opplegg for medvirkning.

Her finner du forslag til planprogram

Hovedmålet for arbeidet med Arealplanen for Longyearbyen er å videreføre lokalsamfunnsplanens retning mot en bærekraftig samfunnsomstilling ved å avpasse arealutviklingen i tråd med det grønne skiftet Longyearbyen lokalstyre har forpliktet seg til. I tillegg er det tre overordnede endringer som er ønskelig i revideringen;

 • Tilstrebe ett plannivå 
 • Vedta langsiktig arealstrategikart
 • Oppdatere og justere de utfyllende bestemmelsene, og undersøke behov for å utarbeide temakart og veiledere til arealdelen for bedre saksbehandling

Det er Longyearbyen lokalstyre som er ansvarlig for revideringen av arealplanen.

Vi ønsker innspill: I forbindelse med høring av planprogrammet ønsker vi innspill på:

 • innholdet i planprogrammet
 • andre konkrete innspill på viktige hensyn og bestemmelser i ny arealdel
 • forhåndsinnspill til arealformål 

Skriftlige innspill til varslet planarbeid og forslag til planprogram sendes til postmottak@lokalstyre.no, eller til Longyearbyen lokalstyre, pb 350, 9171 Longyearbyen.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til: aina.iden.tveit@lokalstyre.no

Frist for merknader og innspill til planprogram er 21.april, 2023

 

Informasjon om innspill til endret arealformål:

Forhåndsinnspillene som sendes inn i denne omgang er ikke å regne som innspill til arealendringer, men vil gi oss en informasjon om områdene innbyggerne har interesser i som vil brukes til å korrigere planprogrammet og utforme medvirkningsløpet mer detaljert. Alle som sender forhåndsinnspill til  arealendring vil bli kontaktet når tidsperioden for innspill til arealplanen er bestemt ( i etterkant av at planprogram og arealstrategikart er vedtatt). 

Det som vi ønsker at sendes inn ved forhåndsinnspill til arealplanen:

 • Foreløpig navn på det fremtidige arealinnspillet
 • Stedsnavn/adresse
 • Alle gårdsnummer/bruksnummer
 • Forslagstillers kontaktinformasjon (navn, adresse, e-post, telefon)
 • Grunneiers/ evt. grunnleiers kontaktinformasjon
 • Arealets størrelse (ca. daa/m2)
 • Arealformål i gjeldende kommuneplan
 • Ønske om fremtidig arealformål
 • Dagens arealbruk

Når det bli aktuelt å sende inn selve arealinnspillet (det vil bli kunngjort i svalbardposten og på hjemmesider) skal det vedlegges kart som viser arealets avgrensning og muligheter for adkomst, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og konsekvensutredning (KU). Det skal også vedlegges en vurdering av områdets egnethet i forhold til følgende:

 • Lokalsamfunnsplanen med satsningsområder og mål
 • planprogrammet for arealdelen og det langsiktige arealstrategikartet (etter at disse er vedtatt)
 • gjeldende arealplan
 • andre nasjonale, regionale eller lokale føringer som er relevante for området
 • andre forhold som forslagstiller vektlegger

 

Dokumenter i saken: