Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Riving av elvekrysning Melkeveien

Kulverten rives i juli, gangforbindelsen blir bort på Melkeveien (vei 503).

Kulverten under Melkeveien har vært stengt for biltrafikk siden sommeren 2017. Stålrørene den består av er gjennomrustet, og utløpet har setningsskader. Det er vurdert at restlevetida for konstruksjonen er kort, men veien har blitt holdt åpen for gangtrafikk også det siste året.

Kulverten må fjernes, og det er flere ulike løsninger for framtidig krysning. Det kan bygges ny bru med ett eller to felt, med og uten gangbane, kun gangbru eller fjerning av hele krysningspunktet. Samtidig pågår planarbeid for mulig boligområde i delplan «D38 Melkeveien – Elvesletta vest» og arealplanen sier noe om transformasjon av Sjøområdet.

Erosjonssikringsarbeidet som pågår i elva i regi av NVE skal i sommer bygges på strekningen fra vei 600 og opp til vei 501 Museumsveien. Det har derfor blitt vurdert å være hensiktsmessig å rive kulverten i Melkeveien i sommer. Når denne rives vil en terskel i elva bli fjernet. Det betyr at elvebunnen nedstrøms kulverten vil heves noe, og oppstrøms vil elvebunnen senkes. Siden vi fjerner kulverten i år vil derfor erosjonssikringsanlegget bli tilpasset den nye situasjonen i elva. En utsettelse av rivningen ville ført til betydelige ekstrakostnader senere.

Vedtak i Teknisk utvalg - 24.04.2018

Teknisk utvalg vedtar at kulverten der vei 503 Melkeveien krysser Longyearelva rives sommeren 2018 for å utnytte at NVEs erosjonssikringsarbeid langs elva kan føres forbi området samme sesong. Ved utforming av nytt elveløp legges det til rette for at krysningspunktet kan reetableres ved bygging av ny bru. Beslutning om hva slags brutype/bredde som eventuelt skal bygges blir avklart i forbindelse med regulering/utbyggingsplaner av tilstøtende byggeområder.

LNSS vil utføre rivningen på vegne av Longyearbyen lokalstyre. Arbeidet er planlagt utført i juli, men tidspunktet må tilpasses til vannføringen i elva.

Vi beklager ulempene dette medfører for brukerne av en mye brukt turvei.

Kulvert Melkeveien.jpg  

Kart riving_kulvert.png