Politikere og administrasjon har i flere år jobbet for å få redusert pristillegget for Norgespakkene. Det er blitt sendt formelle klager til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), som er klageinstans om pristillegget, og som ikke ga medhold.

Samferdselsdepartementet

Først da Longyearbyen lokalstyre(LL) påklagde Nkoms vedtak i saken om Svalbardtillegget, ble det fremdrift i saken. Samferdselsdepartementet (SD) var ikke enige med Nkom og mente at det lave skattenivået på Svalbard ikke kan brukes som argumentasjon for å beholde tillegget. SD utelukket en løsning som øker kostnadene for staten, men åpnet for andre forslag fra Posten og LL som kunne bidra til å løse saken med pristillegget.  

Enighet om løsning

Postens forslag til løsning innebærer at Norgespakker som i dag sendes med fly for å ivareta Postens leveringsplikt, i fremtiden kan sendes med båt (MS Nordbjørn). Pakker som går med båt, vil da ikke belastes Svalbardtillegget. 

En slik løsning er aktuelt å implementere i november. Dette forutsetter at SD ikke har innsigelser til at leveringspliktige pakker (Norgespakker) transporteres med båt med en lengre fremsendingstid.

Når dette er klart, vil det være valgfritt for Postens kunder om de vil bruke tjenesten «Norgespakke neste dag» med rask levering og Svalbardtillegg, eller ønsker å sende leveringspliktige pakker med båt, og dermed ikke belastes pristillegget.