Seksjonering

Seksjonering er å dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen. Seksjoneringen er gebyrpålagt og prisene finnes nedenfor.

Hva får du ved seksjonering?

  • Du får delt opp bygningen i flere eierseksjoner, og eventuelt fordelt uteareal til en eller flere seksjoner
  • Du får dokumentasjon med plassering av eierseksjoner og fordeling av sameiebrøk
  • Du får et matrikkelbrev
  • Eksklusiv bruksrett til utearelet på din del av eiendommen

Slik søker du:

Vedlegg til søknad:

Det skal følge med plantegninger av alle etasjer med avgrensing for hver seksjon. Bruken av hvert rom skal være tydelig angitt på tegningene. I tillegg skal situasjonsplan og vedtekter alltid legges ved. Når noen signerer begjæringsskjemaet på vegne av hjemmelshaver vil det være behov for en fullmakt, eller hvis det er pant på eiendommen kan det være behov for et samtykke.

Husk å legge ved kontaktinformasjon (navn, telefonnummer, e-post og adresse).

Hvis dere er flere hjemmelshavere til en eiendom før seksjonering, og dere ønsker å fordele seksjonen mellom dere, kan fordelingen føres opp i punkt 4 i begjæringsskjemaet.

Satser seksjonering 2019
Seksjonering  
Gebyret fastsettes ut fra en kombinasjon av et grunnbeløp og antall seksjoner  
Grunnbeløp  kr   1 650,00
Boligbygg/næringsbygg, pr. seksjon, for de første tre enhetene.  kr   2 420,00
Boligbygg/næringsbygg, pr. seksjon, fra enhet 3-10  kr   2 090,00
Boligbygg/næringsbygg, pr. seksjon, fra enhet 11-15  kr   1 650,00
Boligbygg/næringsbygg, pr. seksjon, fra enhet 16-  kr   1 100,00
Seksjonering av fellesarealer, pr. seksjon  kr   2 750,00
Tillegg der det må gjennomføres befaring (for sone 2, se pkt. 7.10)  kr   2 420,00
Der sakens kompleksitet gjør at gebyret ikke dekker de faktiske kostnader ved saksbehandlingen skal det i stedet faktureres pr. medgått time som angitt i pkt. 7.9.  

Deling av eiendom

Kart - og delingsforretning benyttes ved etablering av ny eiendom eller etablering av tilleggsareal til eksisterende eiendom. Ved en eiendomsdeling blir eiendomsgrenser fastsatt på kart, oppmålt der dette er nødvendig, beskrevet i et målebrev og gitt en egen matrikkelbetegnelse (gårds-og bruksnummer).

Ved deling av eiendom i Longyearbyen planområde ta kontakt med Store Norske Spitsbergen Kullkompani som forvalter eiendommen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet. Ved deling av eiendom på Hiorthamn og  Revneset (gårdsnummer 24) ta kontakt  med Nærings- og fiskeridepartementet direkte. 

Oppmåling av eiendom

Oppmålingskontoret foretar plassering- og beliggenhetskontroll etter plan- og bygningsloven

Oppmålingskontoret kan kontaktes dersom det er behov for diverse utstikking eller innmålingsoppdrag i Longyearbyen eller utenfor. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle og utføres dersom det teknisk er mulig, at vi har kapasitet til å få det gjort og til fastsatte satser i gebyrregulativet.

Satser 2019
Situasjonskart    
Situasjonskart med naboliste til bruk i byggesak    kr       860,00
Oversendelse av situasjonskart som Sosi-fil     kr   1 100,00
Oversiktskart til bruk for andre formål    kr       320,00
     
Oppmålingsforretning over parsell eller eiendom    
Gebyret fastsettes ut fra en kombinasjon av et grunnbeløp, antall grensepunkter og lengden på tomtens totale omkrets.     
Grunnbeløp    kr   5 500,00
Inntil 4 grensepunkter Per pkt  kr       550,00
For ekstra grensepunkter mer enn 4 til og med 8 punkter Per pkt  kr       440,00
For ekstra grensepunkter over 8 punkter Per pkt  kr       390,00
     
Tomtens totale omkrets inntil 350 meter Per meter  kr         13,20
For antall meter av tomtens totale omkrets over 350 meter og inntil 2000 meter Per meter  kr           9,90
For antall meter av tomtens totale omkrets over 2000 meter  Per meter  kr           6,60
     
Ved samtidig fradeling av tilgrensende tomter reduseres gebyret slik:    
Fra og med tomt 3     85% av gebyret overfor 
Fra og med tomt 6    70 % av gebyret overfor 
Der sakens kompleksitet gjør at gebyret ikke dekker de faktiske kostnader ved saksbehandlingen skal det i stedet faktureres pr. medgått time som angitt i pkt. 7.8.     
     
Oppmålingsforretning med grensejustering    
Gebyret fastsettes ut fra en kombinasjon av et grunnbeløp, antall grensepunkter og lengden på tomtens totale omkrets.     
     
Grunnbeløp per pkt  kr   2 750,00
Inntil 4 grensepunkt per pkt  kr       550,00
For ekstra grensepunkter mer enn 4 til og med 8 punkter per pkt  kr       440,00
For ekstra grensepunkter over 8 punkter per pkt  kr       390,00
     
Den totale omkretsen av det området som inngår i grensejusteringen, inntil 350 meter per meter  kr         15,40
For antall meter over 350 meter og inntil 2000 meter per meter  kr           9,90
For antall meter av tomtens totale omkrets over 2000 meter  per meter  kr           6,60
Dersom eksisterende grense ikke er klarlagt, må dette gjøres først.     
Grensejustering i forbindelse med oppmålingsforretning som omtalt i pkt. 7.2 inngår i gebyret i pkt. 7.2 og skal ikke behandles i henhold til pkt. 7.3.     
Der sakens kompleksitet gjør at gebyret ikke dekker de faktiske kostnader ved saksbehandlingen skal det i stedet faktureres pr. medgått time som angitt i pkt. 7.9.    

Slå sammen eiendommer

To eller flere eiendommer kan søkes sammenslått for å skape et ryddigere ansvars- og eiendomsforhold. Betingelsene for sammenslåing er at eiendommene har samme eier og at eventuelle bruksretter og heftelser er lik for eiendommene som skal sammenføyes. Du får da en eiendom med samme gårds- og bruksnummer. Heftelser og servitutter fra enkelteiendommer som slås sammen, vil hefte ved hele den sammenslåtte eiendommen. 

Sammenslåingen kan ikke føre til prioritetskollisjon.

Skjema for sammenslåing sendes til postmottak.

Grensepåvisning

For grensepåvisning, ta kontakt med oppmålingsingeniør - kontaktinfo finnes oppe til høyre.

Satser for grensepåvisning 2019

Påvisning av grenser etter målebrev
Gebyret fastsettes ut fra en kombinasjon av et grunnbeløp og antall grensepunkter

Grunnbeløp kr 1650,00
Ett grensepunkt påvist kr 1650,00
To grensepunkter påvist kr 2750,00
Tre grensepunkter påvist kr 3630,00
Fire grensepunkter påvist kr 4290,00
Pr punkt utover fire kr 550,00

Der sakens kompleksitet gjør at gebyret ikke dekker de faktiske kostnader ved saksbehandlingen skal det i stedet faktureres pr. medgått time som angitt i pkt. 7.9.

Det er en forutsetning at det foreligger målebrev av tilfredsstillende kvalitet som kan benyttes for å påvise grensepunktet. 

Opprettelse av festepunkt

Ta kontakt med Store Norske Spitsbergen Kullkompani for opprettelse av festepunkt.