I mangel på en slik hall bruker havna betydelige beløp over drift for å løse dag til dag utfordringer fordi de ikke har nødvendig arealer og utstyr for drift- og vedlikehold.

I tillegg brukes det store summer og ressurser på transport og vedlikehold på fastlandet.

Vedtak

Dagens lagerkapasitet er ikke stor nok til å ivareta havnas utstyr og materiell på en god måte, det er blant annet ikke varme i dagens lager som fører til at en del utstyr og materiell forringes.

I Longyearbyen er det ikke i dag et tilbud til større båter, opptil 16 meter, for service og vedlikehold. Service og vedlikehold gjøres i dag i provisoriske verksteder eller sendes til fastlandet.

Etter politisk vedtak i mars i år ble det gjennomført anbudskonkurranse for totalenteprise for vedlikeholdshall. Konkurransen mottok kun ett tilbud som var utenfor prosjektets rammer, og konkurransen ble derfor avsluttet.

Ny gjennomføringsstrategi

Men prosjektet har ikke gitt opp å få til en vedlikeholdshall, og har valgt en ny gjennomføringsstrategi. Prosjektet endrer fra totalentreprise til byggherrestyrte utførelsesentrepriser. 

I klartekst betyr dette at LL utarbeider detaljprosjektering for utførelse med støtte av Rambøll Norge AS. Når denne er ferdigstilt og kvalitetssikret vil de forskjellige delentreprisene, grunnarbeid, fundament og tekniske arbeider, sendes på tilbudskonkurranse. 

For LL er det viktig å tilpasse arbeidsunderlaget, slik at lokale entreprenører enklere klarer å prise seg innenfor prosjektets rammer.

Men også for at det skal bli enklere og mer attraktivt for entreprenører fra fastlandet å kunne gi riktig pris i forhold til den jobben som skal utføres.

Stålbygg – Sandwichbygg

Prosjektet har signert leveransen av stålbygg over fundament, innenfor prosjektets politisk vedtatte rammer, fra Hallmaker AS. Leveransen inkluderer stålbæresystem, sandwichelementer, tett yttertak forsterket for fremtidig solcelleanlegg, vinduer, dører og porter. 

Hallmaker AS utarbeider i disse dager detaljprosjekteringen for sin leveranse, og vil i månedsskifte september/oktober overlevere byggets dimensjonerende laster til prosjektets prosjekteringsgruppe for videre detaljprosjektering.

Det er også opprettet et samarbeid med Havnebygg AS for å kartlegge og dra nytte av mulige samkjøringsgevinster i gjennomføringsfasen.