Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Gammel bebyggelse i Nybyen

Skredutsatt bebyggelse i Longyeardalen

Det er på det rene at deler av bebyggelsen i Longyeardalen ligger i skredutsatt område og har behov for sikringstiltak. Dette blir bekreftet i et notat om Gruvefjellet vi nylig har fått fra NGI (se under relaterte dokumenter til høyre).

Longyearbyen lokalstyre har i nyere arealplaner tatt hensyn til at store deler av Longyeardalen er skredutsatt. Ny bebyggelse tillates ikke oppført i områder som antas å være utsatt for skredfare. Mye av den gamle bebyggelsen ligger i skredutsatte områder, noe som gir begrensninger på bruken av bygningene. Dette blir det tatt høyde for ved behandling av søknad om bruksendring av eldre bebyggelse.

Klimaendringene kan føre til hyppigere hendelser av flom og skred og at de blir mer ekstreme. Ny kunnskap om potensielle fareområder og effekter av klimaendringer kan føre til at områder som tidligere har vært ansett som tilstrekkelig sikre for bebyggelse ikke lenger innfrir kravene til sikkerhet i plan- og bygningsloven og i byggteknisk forskrift.
Det gjøres mye rasforebyggende arbeid hvert år, bl.a. dosing av Vannledningsdalen og vedlikehold av ledevoller. I enkelte områder og i perioder med særlig stor rasfare, kan det være aktuelt med hyppige observasjoner, sprenging av skavler eller i ytterste konsekvens evakuering av bebyggelse. Det kan bli satt i gang særskilte tiltak for å overvåke de to tilfellene som omtales i notatet fra NGI.