Fra og med mandag 18. september har det vært åpent for å forhåndsstemme til lokalstyrevalget i Longyearbyen. Fredag 6. oktober er siste dag du har denne muligheten.

Valgdagen i Longyearbyen er mandag 9. oktober.

Forhåndsstemmingen foregår på Innbyggertorget i 1. etasje i Næringsbygget (vis á vis postkontoret):

  • Mandag til fredag kl. 10:00 – 15:00.
  • Onsdag 4/10 og torsdag 5/10 - utvidet åpningstid til kl.18:00
  • Det vil i tillegg være åpent lørdag 30/9 kl. 10:00-12:00

Husk legitimasjon og valgkort når du skal forhåndsstemme!

Ambulerende stemmegivning (hjemmestemming):
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknadsfrist er onsdag 4. oktober.

Hvem har stemmerett ved lokalstyrevalget?
Du har stemmerett dersom du har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og senest 4 uker før valgdagen (dvs. per 11. september) er innført i befolkningsregisteret for Svalbard som bosatt i Longyearbyen.

I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene over, stemmerett dersom de har vært folkeregistrert bosatt i en norsk kommune de tre siste årene før de ble innført i befolkningsregisteret for Svalbard som bosatt i Longyearbyen.

For å utøve stemmeretten må du være innført i manntallet på valgdagen:

For å stå i manntallet må du ha meldt flytting til Longyearbyen og være innført i befolkningsregisteret for Svalbard som bosatt i Longyearbyen senest 4 uker før valgdagen, altså innen 11. september 2023. 

Du kan undersøke om du står i manntallet i vårt Innbyggertorg, hvor manntallslisten for Longyearbyen er lagt tilgjengelig. Manntallet blir liggende ute til og med valgdagen 9. oktober.

Det vil bli sendt ut digitalt valgkort. Dersom du mottar valgkort betyr det at du står i manntallet. Husk å ta vare på valgkortet, og ta det gjerne med deg når du skal stemme. Hvis du ikke mottar valgkort bør du ta kontakt med Longyearbyen lokalstyre for å sjekke at du står i manntallet. 

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den må være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret.