Søknadsskjema for skoleåret 2023-2024

Søknadsfrist: 1. mars 2023.

Inntaksvilkår fremgår av lokal forskrift som du finner her
Legg særlig merke til krav om norskkompetanse for utenlandske søkere.

 

Forbehold om oppstart eller endring av YSK-tilbud skoleåret 2023-2024

Det tas forbehold om at YSK blir satt i gang fra skoleåret 2023-2024 da nytt politisk vedtak om framtidig yrkesfaglig program skal fattes vår 2023. Bygg- og anleggsfag kan bli erstattet av et annet yrkesfaglig program. Hvis bygg- og anleggsfag fortsatt tilbys, kan YSK-løpet bli erstattet av et 3-årig praksisrettet studieløp. Elevene vil da stort sett få de samme fagene som i dagens YSK-løp. Etter 3 år kan de enten bli lærling (i Longyearbyen eller på fastlandet) eller studere videre på høgskole/universitet. Veien til svennebrev vil da bli 3+2 år i stedet for 4 år som i YSK-løpet.

Det tas også forbehold om at elev som starter på vg1 BA 2023-2024, kan fortsette på vg2 tømrer i Longyearbyen 2024-2025. Hvis vg2 tømrer ikke tilbys i Longyearbyen, kan elev søke vg2 tømrer i Troms og i hjemfylket.

Studieforberedende utdanningsprogram: Studiespesialisering
Studiespesialisering (ST) tilbys på vg1-, vg2- og vg3-nivå hvert skoleår. Dersom det er elevgrunnlag tilbyr vi fordypning innenfor «realfag» og «språk, samfunnsfag og økonomi».

Programfagtilbudet er vi avhengig av at elevene samler seg rundt noen av fagene som er listet opp i skjemaet, og at vi har lærere som kan undervise i faget. Vi vurderer å prøve ut nettskole i ett programfag dersom det er aktuelt.

Vi tilbyr kun spansk som andre fremmedspråk. Dersom elever ønsker et annet fremmedspråk enn spansk, kan det være mulig å avlegge privatisteksamen etter å ha lest faget på egen hånd. Erfaringsmessig krever dette høy grad av motivasjon og selvdisiplin. Skriftlige og muntlige privatisteksamener gjennomføres på Longyearbyen skole. Muntlig eksamen gjennomføres som regel digitalt via nett. Muntlig-praktiske privatisteksamener gjennomføres normalt kun i Tromsø.

Yrkesfaglig utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk
Skolen tilbyr vg1 bygg- og anleggsfag og vg2 tømrer dersom det er flere elever som ønsker dette programmet.

Lokal modell for bygg- og anleggsteknikk innebærer at:

  • Norsk og engelskfaget er lagt til vg1 (elevene er ferdig med disse fellesfagene etter vg1)
  • Yrkesfaglig fordypning er lagt på vg2 (timer fra vg1 er overført til vg2 sammen med vg2-timene)
     

Yrkesfaglig utdanningsprogram med studiekompetanse: YSK tømrer 
Longyearbyen skole tilbyr også en YSK-modell (yrkes- og studiekompetansemodell) innen bygg- og anleggsteknikk. Dette er et opplæringstilbud for deg som ønsker å jobbe praktisk med tømrerfaget, og samtidig har interesse og motivasjon for teoretiske fag, inkludert realfag. YSK-opplæringen skjer i samarbeid mellom skole og næringslivet/bransjen. Etter et løp på 4-4,5 år oppnår du både yrkeskompetanse (svennebrev) og studiekompetanse med fordypning i matematikk og fysikk (spesiell studiekompetanse). YSK-løpet forutsetter at du velger matematikk 1T på vg1.

Søker fyller ut og leverer de sidene av skjemaet som er aktuelle:

- vg1: side 2.

- vg2 studiespesialisering: side 3 og 4.

- vg2 tømrer og vg2 tømrer med YSK: side 5.

- vg3 studiespesialisering: side 6.

 

Informasjon til søkere fastlandselevordningen      

Søknadskriterier
Elever som ikke er fastboende i Longyearbyen, eller som ikke har foreldre/foresatte som er fastboende i Longyearbyen, kan søke om å bli tatt opp som fastlandselev på vg2 eller vg3 Longyearbyen skole.

Søkere må ha gode karakterer (minimum et gjennomsnitt på 4 og ingen karakter under 3), lite fravær og kunne vise til god orden og oppførsel. Det vises for øvrig til lokal inntaksforskrift som du finner her
Aktuelle kandidater intervjues.

Som fastlandselev er det forventet at du bidrar positivt innenfor både skole- og ungdomsmiljøet. De må være gode rollemodeller med høy sosial kompetanse og sunne fritidsinteresser. Det er viktig at du er selvstendig, engasjert, utadvendt og ansvarsbevisst. Har du utfordringer skolen bør kjenne til, er det viktig å avklare dette i søknadsprosessen. Som fastlandselev må du godta at lærere og ansatte har kontakt og utveksler informasjon med dine foresatte selv om du er 18 år.

Søker bør ha god fysisk og psykisk helse, fysisk helse skal dokumenteres. Man må være innstilt på – og ha tenkt nøye gjennom det å bo alene langt borte fra familie og venner – ikke minst gjennom en lang mørketid. Det er ikke gitt at en kan ta fri fra skolen for å dra på besøk til venner og familie på fastlandet.

Fagtilbud studiespesialisering
Med bakgrunn i et relativt lavt elevtall, blir vårt fagvalg noe begrenset og flere fag kjøres på tvers av trinn og tilbys annet hvert år.

 

Historiefaget

Historiefaget vg2 og vg3 tilbys annethvert år til hhv vg1/vg2 og vg2/vg3.

Elever på vg2 studiespesialisering ved Longyearbyen skole 2023-2024, tilbys vg3-historie (113 årstimer) dette skoleåret. Faget tilbys annet hvert år og da for to årskull samtidig. Vg1-elevene gjennomførte vg2-historien skoleåret 2022-2023.

Nye elever på vg2 fra høsten 2023, må på egen hånd tilegne seg kompetanse knyttet til vg2-historien (sjekk læreplan: Kompetansemål vg2 historie). De må avlegge en test ved oppstart av skoleåret hvor de viser at de har tilstrekkelig kompetanse til å følge vg3-historien (113 årstimer). 

 

Faget religion og etikk skoleåret 2023-2024

Faget religion og etikk (84 årstimer) tilbys annet hvert skoleår og gjennomføres ikke skoleåret 2023-2024 da skolens elever fullførte dette faget forrige skoleår på vg2.

Nye elever på vg3 skoleåret 2023-2024, må derfor lese faget på egen hånd, sørge for å melde seg opp til og avlegge privatisteksamen i faget.

 

Programfag

For at skolen skal gi tilbud om et programfag, må som hovedregel 3 elever velge faget. Som følge av dette kan oppsatt programfagtilbud bli endret og det vil ta tid før endelig programtilbud kan fastsettes. Programfagene gjennomføres med en obligatorisk studietime på 45 minutter (deløkt) pr uke hvor en må påregne å jobbe selvstendig og f.eks. levere inn et arbeid i etterkant. Se også oversikt over programfag.

Som andre fremmedspråk tilbys spansk. Dersom skolen ikke tilbyr fag elever har behov for, kan privatisteksamen være en mulighet. Elever som tar fag som privatist, må vanligvis dekke utgiftene forbundet med dette selv. Redusert elevtimetall kan medføre redusert støtte fra Statens lånekasse, sjekk: www.lanekassen.no)

Du må legge ved følgende for at vi skal behandle søknaden:
Attestert kopi av vitnemål fra grunnskolen (søker til vg2 og vg3)

  • Kompetansebevis/karakterutskrift for første halvår inneværende skoleår (søker til vg2)
  • Kompetansebevis/karakterutskrift for vg1 og første halvår vg2 (søker til vg3)
  • Presentasjon av deg selv (ca én A4-side hvor du beskriver hvorfor du ønsker å være fastlandselev, fritidsinteresser og hva kan du tilføre skole- og ungdomsmiljøet)
  • Skriftlige anbefalinger fra to voksne personer som kjenner deg godt, for eksempel trener, lærer eller lignende (ikke fra noen man er i familie med)
  • Helseattest for fysisk helse (utstedt tidligst 6 uker før søknadsfrist)

Søknad sendes: Longyearbyen skole, videregående opplæring, Pb 350, 9171 Longyearbyen. Benytt gjerne eDialog for opplasting, trykk her