Temaplanen for klima, miljø og energi  skal bidra til å nå overordnede mål om bærekraftig utvikling, kutt i klimagassutslipp, klimatilpasninger, grønn omstilling, redusert energiforbruk samt overgang til bruk av fornybare energikilder. Det skal settes mål og planlegges tiltak slik at målene kan nås.                                                            

Planprogrammet beskriver formål med planarbeidet, hvilke tema vi vil legge vekt på, planprosessen med frister og hvordan lokalsamfunnet kan medvirke. Forslag til planprogram finner du her: Temaplan for klima, miljø og energi - forslag til planprogram på høring

 

Skriftlige innspill til varslet planarbeid og forslag til planprogram sendes til postmottak@lokalstyre.no eller til Longyearbyen lokalstyre, pb 350, 9171 Longyearbyen. Eventuelle spørsmål eller henvendelser kan sendes til sendes til kathrine.jensen@lokalstyre.no.

Frist for merknader og innspill til planarbeid og planprogram er mandag 12.12.22. Etter høring vil miljø- og næringsutvalget fastsette endelig planprogram.