Første tilskudds-periode er nå ferdigstilt. De som har søkt nå har fått tilskudd til 20 dager eller frem til 18. April 2020. Neste periode blir fra 19.April til 18.mai (30 dager) De fleste søkerne vedlegger god og fullstendig dokumentasjon.  

Alle som er forsørgere for barn under 18 år, kan søke på nytt fra 19. april. Dette gjelder også de som er enslige/uten barn som enda ikke har søkt. Enslige som har fått innvilget tilskudd i 20 dager har ikke mulighet til å søke på nytt. 

Vi gjør oppmerksom på at tilskuddet er behovsprøvd. Det vil for eksempel si at hvis du er enslig og søker om livsopphold og bostøtte kan du maks få 10800,-. Har du inntekt over dette vil er du ikke berettiget til tilskudd. Og har du inntekt under maks sats, vil du få supplert tilskudd opp til maks sats.  

Har du fått avslag har du muligheten for å sende inn ny søknad eller ettersende dokumentasjon.

ID sjekk vil bli gjennomført 14.-15.mai og tilskuddet blir utbetalt i uke 21.  

Til side om tilskuddsordningen

____________________________________________________________________________________________________

The first grant period is now complete. Those who have applied by now have received a grant for 20 days or until 18 April 2020. The next period will be from 19 April to 18 May (30 days). Most applicants attach good and complete documentation.

Anyone who is a parent of children under the age of 18, can apply again from 19 April. This also applies to those who are single / without children who have not yet applied. Those who have received a grant for 20 days do not have the opportunity to reapply.

Please note that the grant is means-tested. This means, for example, that if you are single and applying for subsistence allowance and housing allowance, you can receive a maximum of NOK 10800. If you have income above this sum, you will not be eligible for grants. And if you have income below the maximum rate, you will receive a supplementary grant up to the maximum rate.

If your application for a grant has been rejected, you have the opportunity to submit a new application or forward documentation.

ID check will be conducted 14-15 May and the grant will be paid out in week 21.

To the grant scheme page