I lokalpolitisk vedtak 2022/606 den 15.11.2022 ble det i lokalstyret besluttet at det skulle gjennomføres en tredjepartskontroll av forsyningssikkerheten, en vurdering av prisbane og usikkerhet for prisutvikling på diesel og en analyse av konsekvensene for sluttbruker i form av strøm- og fjernvarmegebyrer i forbindelse med overgangen fra kullkraftverk til energi produsert med diesel.

Holte Consulting og Menon Economics har, på oppdrag fra Svalbard Energi AS, gjennomført en uavhengig kvalitetssikring og tredjepartskontroll av dokumentasjonen som foreligger knyttet til
forsyningssikkerheten i forbindelse med overgang til diesel som energiløsning for Longyearbyen.

Rapporten kan du laste ned HER.

Deler av opplysningene i dette dokumentet er unntatt offentlighet med hjemmel i offentleglova § 21 og 23. Disse opplysningene er
derfor sladdet.

«Longyearbyen lokalstyre mener det er hjemmel for å unnta dokumentet med hjemmel i offentleglova §§ 21 og 23 av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser og av hensyn til det offentliges forhandlingsposisjon.

Longyearbyen lokalstyre har vurdert at hele dokumentet kan unntas, men i avveiningen av skadevirkningene og hensynet til merinnsyn veier hensynet til merinnsyn tyngst. Deler av dokumentet, med unntak av opplysningene som kan unntas med hjemmel i offl § 21 og 23, offentliggjøres.   

Dokumentet inneholder kraftsensitiv informasjon og det er en reell fare for at offentliggjøring av opplysningene kan medføre skadevirkninger av et visst omfang. Dokumentet inneholder også opplysninger om innholdet i dieselavtalen, og offentliggjøring kan skade det offentliges privatrettslige interesser i forhandlinger.»