I mars ble fagrapporten "næringsvennlig Longyearbyen lokalstyre" behandlet politisk, og det ble da bestemt å videreføre prosessen ved å utvikle forprosjektet.

Den økonomiske rammen ble satt til 350 000 kroner til utvikling og gjennomføring av forprosjektet. Midlene hentes fra eksisterende budsjett i 2023 for næringsarbeidet.

I perioden etter vedtaket har Longyearbyen lokalstyre gjennomført en tilbudsforespørsel på prosess- og prosjektledelsen på forprosjektet, og et knippe leverandører er forespurt. 

Valget falt på KUPA AS, som er et industrirettet innovasjons- og rådgivingsselskap.

 

Fremdrift

Forprosjektet skal utvikle en konkretisert plan for fem ulike forbedringsområder som ble avdekket i forstudien. 

Prosessen som nå skal gjennomføres starter opp umiddelbart etter at kontraktsigneringen med leverandøren er gjennomført ultimo mai 2023.

Longyearbyen lokalstyre jobber mot å ha en plan for gjennomføringen av forprosjektet klar innen ultimo juni. Dette med utgangspunkt i oppstart høsten 2023 med utviklingen av en strategisk næringsplan og plan for interne forbedringsområder for næringsvennlighet i Longyearbyen lokalstyre. 

Arbeidet med forprosjektet vil skride frem parallelt med det statlige arbeidet med ny Svalbardmelding. Mål og rammer i ny Svalbardmelding vil være premissgivende for utviklingen av den lokale strategiske næringsplanen i Longyearbyen. 

 

Rammene

Forprosjektet utvikles og gjennomføres innenfor følgende rammer: 

• Innovasjon Norges program for næringsvennlig kommune. 
• Svalbardpolitiske rammer og mål, inkludert ivaretakelse av rammene og mål i ny Svalbardmelding. 
• Eksisterende planer og retningslinjer for samfunnsutvikling i Longyearbyen. 
• Ivaretakelse av målgruppene med hensyn til god medvirkning, involvering og informasjon.
• Det innhentes tilbud på prosjekt- og prosessledelse til utvikling og gjennomføringen av forprosjektet i tråd med vedlagte tilbudsforespørsel. 

Arbeidet med næringsplanen og interne forbedringsområder skal sikres medvirkning og involvering av målgrupper, interessenter og premissgivere. I tillegg arbeides det for øyeblikket med å etablere ekstern finansiering av forprosjektet.

Her kan du lese mer om næringsarbeidet i Longyearbyen lokalstyre

Har du spørsmål?

Kontakt næringssjef Lennarth Kvernmo: 
Telefon: +47 79 02 21 50
Mobiltlf.: +47 90 03 66 66
E-post: lennarth.kvernmo@lokalstyre.no