Oppdatert 01.04.2020

Ved ny en forskrift er myndigheten til å treffe lokale karantenevedtak nå lagt til Sysselmannen på Svalbard, finn mer informasjon her

****************************************************************************************************************************************

Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen på Svalbard viderefører plikten til 14 dager hjemmekarantene for alle tilreisende som kommer fra fastlandet. Virksomheter kan søke unntak for karanteneplikten for enkelte personer.

Administrasjonsutvalget i Longyearbyen lokalstyre vedtok i dag at alle som ankommer Longyearbyen arealplanområde via flyplass, havn eller på annen måte, etter reise fra fastlandet de siste 14 dagene, ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst til Svalbard. Vedtaket gjelder fram til 3. april og kan forlenges.

Sysselmannen har samtidig forlenget sin beslutning om at alle tilreisende til Svalbard som ankommer Ny-Ålesund, Barentsburg, Pyramiden. Svea eller Hornsund via flyplass, havn eller på annen måte også ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. Denne beslutningen gjelder fram til 3. april og kan forlenges.

Definisjonen av hjemmekarantene fremgår i de til enhver tid gjeldende nasjonale retningslinjer for hjemmekarantene.

Beslutningene er tatt for å forebygge og begrense smitte Covid-19, og beskytte sårbare grupper.

For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

Det vil være mulig å søke om unntak fra karantenebestemmelsene etter nærmere regler. Se vedtaket fra Administrasjonsutvalget i Longyearbyen lokalstyre og beslutningen fra Sysselmannen på Svalbard til høyre, for utfyllende informasjon om blant annet unntak fra karanteneplikten.

Se vedtaket fra administrasjonsutvalget i Longyearbyen Lokalstyre og beslutningen fra Sysselmannen på Svalbard for informasjon om blant annet unntak fra karanteneplikten.

Søknad om unntak fra karanteneplikten for Longyearbyen sendes postmottak@lokalstyre.no.

Søknad om unntak fra karanteneplikten for Ny-Ålesund, Barentsburg, Pyramiden. Svea og Hornsund sendes til Sysselmannen på Svalbard på elektronisk søknadsskjema: https://www.sysselmannen.no/skjema/

I alle tilfeller er det virksomheten til den enkelte som må søke om unntak fra karanteneplikten.

Sysselmannen avgjør hvem som kommer inn under unntaket. Unntakene skal kun benyttes der det er strengt nødvendig. Utover dette gis det ingen dispensasjoner fra disse bestemmelsene.

Det gjøres oppmerksom på at sentrale føringer kan medføre endringer i unntaksbestemmelsene.

**************************************************************************************************************************

Updated 01.04.2020

 By a new regulation, the authority to make local quarantine decisions has now been transferred to the Governor of Svalbard,

find more infomtaion here

*****************************************************************************************************************************

Longyearbyen Community Council and the Governor of Svalbard continue the provision of 14 days home quarantine for all visitors coming from the mainland. Businesses can apply for exemptions of the quarantine provisions for some people.

The Longyearbyen Community Council’s Administration Committee decided today that anyone arriving in the Longyearbyen plan area via airport, harbour or by other means, after travelling from the mainland in the last 14 days, must observe home quarantine for 14 days after arriving in Svalbard. The decision is valid until 3 April and can be extended.

At the same time, the Governor has extended the decision to include all travellers to Svalbard arriving in Ny-Ålesund, Barentsburg, Pyramiden, Svea or Hornsund via airport, harbour or by other means, and they also have to be in home quarantine for 14 days after arrival. This decision is valid until April 3 and can be extended.

The definition of home quarantine appears in the national guidelines for home quarantine in force at any given time.

These decisions have been made to prevent and limit Covid-19 infection and protect vulnerable groups.

For persons who develop disease or symptoms during the quarantine period, the government's current guidelines for converting the quarantine to isolation apply at all times.

It will be possible to apply for exemptions from the quarantine provisions in accordance with more detailed rules.

See the decision of the Longyearbyen Community Council’s Administration Committee and the decision by the Governor of Svalbard for further information on, among other things, exemptions from the quarantine provisions.

Application for exemption from the quarantine provisions for Longyearbyen is sent to postmottak@lokalstyre.no

Application for exemption from the quarantine provisions for Ny-Ålesund, Barentsburg, Pyramiden. Svea and Hornsund, is sent to the Governor of Svalbard on electronic application form: https://www.sysselmannen.no/skjema/

In all cases, it is the employer who must apply for exemptions from the quarantine provisions.

The Governor decides who comes under the exception. The exceptions should only be used where strictly necessary. Apart from this, no exemptions are granted from these provisions.

It should be noted that governmental guidelines can lead to changes in the exemption provisions.