Longyearbyen skole
Skolen

Skoletilbud og elevbesøk

Tilbud til familier bosatt på Svalbard

​Longyearbyen skole gir skoletilbud til familier som er bosatt i Longyearbyen. En person regnes for å bo på Svalbard når han eller hun har tatt opphold på øygruppen og har til hensikt å oppholde seg der i minst 6 måneder og er registrert i Svalbard befolkningsregister. Familier som søker skoleplass må ha et bosted for sin familie. Jamfør § 2 i Forskrift om register over befolkningen på Svalbard. 

Elevbesøk

 1. Barn som tidligere har vært elever ved Longyearbyen skole kan i inntil 4 år etter nedreise til fastlandet, innvilges 1 dagsbesøk ved Longyearbyen skole per år.

I slike tilfeller må foreldre/foresatte sende skriftlig søknad til skolen v/rektor senest 1 uke før besøksdag.

Forutsetning for at søknad kan imøtekommes:

 • Barnet/ungdommen må kunne delta i det normale opplegget for klassen


  2. Barn/ungdom som besøker fastboende foreldre/foresatte i Longyearbyen, kan etter søknad få innvilget ett skolebesøk på inntil 2 uker (10 skoledager) per skoleår.

I slike tilfeller må foreldre/foresatte sende skriftlig søknad om plass til skolen v/rektor senest 3 uker før planlagt opphold.

Skolens ledelse kan imøtekomme søknaden

 • dersom forholdet mellom areal/personale og antall elever i klassen tilsier at dette ikke vil gå utover kvaliteten på undervisningstilbudet til de faste elevene i klassen.
 • dersom foresatte/foreldre forplikter seg til at besøkselever har med lærebøker/arbeidsplan/oppgaver fra skolen på fastlandet.

Merknader:

 1. Longyearbyen skoles primære oppgave er å gi et best mulig tilbud til fastboende elever. Praksis med elevbesøk må derfor ikke ha negative konsekvenser for det daglige tilbudet til elevene ved skolen.

 

Ved behandling av søknader vurderer rektor i tillegg til forholdene nevnt under pkt 1. og 2, blant annet:

 • hvor stor besøkshyppighet den enkelte klasse kan tåle
 • konsekvenser av besøk i klassen for elever med spesielle behov
 1. Å få innvilget søknad om dagsbesøk eller 2-ukersopphold er ingen lov- eller forskriftsmessig rettighet. Avslag på søknad medfører derfor ikke klagerett til overordnet instans.
 1. Elever som har fått innvilget søknad om opphold i inntil 2 uker, kan få oppholdet avkortet dersom
 • forutsetningen om at de skal ha med lærebøker/arbeidsplan/oppgaver ikke er innfridd
 • ved brudd på skolens ordensregler, eller andre forhold som gjør avkorting nødvendig

Annet:

For opphold utover 2 uker kreves det flyttemelding. Ordinær flytting til Longyearbyen følger normal prosedyre. Da sendes flyttemelding fra skolen på fastlandet til Longyearbyen skole i forkant av ankomst.   

Publisert | Oppdatert 22. januar 2018