Longyearbyens barnehager tilbyr barnehageplass til barn av fastboende som har til hensikt å oppholde seg på Svalbard i mer enn 6 måneder. Barn kan tilbys plass fra og med fylt 1 år.

Søk plass via vår Foresattportal      
Tilbakemelding på opptaket kan påventes i løpet av april.

Søknadsfrist 15.3.2023

Det gjøres oppmerksom på at Longyearbyen fra 01.08.2022 har egen forskrift til Lov om barnehager. Forskrift for barnehagevirksomhet i Longyearbyen definerer hvilke deler av Lov om barnehager som gjelder i Longyearbyen, og vi gjør spesielt oppmerksom på at §31i Lov om barnehager, som omhandler rett til spesialpedagogisk hjelp, ikke gjelder i Longyearbyen for barn med oppstart etter 01.09.2022.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Trine Berntsen på e-post: trine.berntsen@lokalstyre.no eller telefon 908 40 563

Les mer om barnehagene