Her kan du lese mer om videregående opplæring på Svalbard


Trykk på vår digitale brosjyre for å lese mer om videregående opplæring på Svalbard.
Bor du på fastlandet og har lyst til å være elev på vg2 og/eller vg3, så har vi også et tilbud til deg!

Videregående opplæring ved Longyearbyen skole.jfif

Søk videregående opplæring på Svalbard

Søknadsskjema for skoleåret 2023-2024 legges ut på denne siden i begynnelsen av januar 2023.

Her kan du se fjorårets søknadsskjema - Søknadsskjema for skoleåret 2022-2023

Inntaksvilkår fremgår av lokal forskrift som du finner her. Årlig søknadsfrit er 1. februar.
Legg særlig merke til krav om norskkompetanse for utenlandske søkere.
 

Studieforberedende utdanningsprogram: Studiespesialisering
Studiespesialisering (ST) tilbys på vg1-, vg2- og vg3-nivå hvert skoleår. Dersom det er elevgrunnlag tilbyr vi fordypning innenfor «realfag» og «språk, samfunnsfag og økonomi».

Programfagtilbudet er vi avhengig av at elevene samler seg rundt noen av fagene som er listet opp i skjemaet, og at vi har lærere som kan undervise i faget. Vi vurderer å prøve ut nettskole i ett programfag dersom det er aktuelt.

Vi tilbyr kun spansk som andre fremmedspråk. Dersom elever ønsker et annet fremmedspråk enn spansk, kan det være mulig å avlegge privatisteksamen etter å ha lest faget på egen hånd. Erfaringsmessig krever dette høy grad av motivasjon og selvdisiplin. Skriftlige og muntlige privatisteksamener gjennomføres på Longyearbyen skole. Muntlig eksamen gjennomføres som regel digitalt via nett. Muntlig-praktiske privatisteksamener gjennomføres normalt kun på fastlandet.

Yrkesfaglig utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk
Skolen tilbyr vg1 bygg- og anleggsfag og vg2 tømrer dersom det er flere elever som ønsker dette programmet.

Lokal modell for bygg- og anleggsteknikk innebærer at:

 • Norsk og engelskfaget er lagt til vg1 (elevene er ferdig med disse fellesfagene etter vg1)
 • Yrkesfaglig fordypning er lagt på vg2 (timer fra vg1 er overført til vg2 sammen med vg2-timene)
   

Yrkesfaglig utdanningsprogram med studiekompetanse: YSK tømrer 
Longyearbyen skole tilbyr også en YSK-modell (yrkes- og studiekompetansemodell) innen bygg- og anleggsteknikk. Dette er et opplæringstilbud for deg som ønsker å jobbe praktisk med tømrerfaget, og samtidig har interesse og motivasjon for teoretiske fag, inkludert realfag. YSK-opplæringen skjer i samarbeid mellom skole og næringslivet/bransjen. Etter et løp på 4-4,5 år oppnår du både yrkeskompetanse (svennebrev) og studiekompetanse med fordypning i matematikk og fysikk (spesiell studiekompetanse). YSK-løpet forutsetter at du velger matematikk 1T på vg1.

Søker fyller ut og leverer de sidene av skjemaet som er aktuelle:

- vg1: side 2.

- vg2 studiespesialisering: side 3 og 4.

- vg2 tømrer og vg2 tømrer med YSK: side 5.

- vg3 studiespesialisering: side 6.

 

Informasjon til søkere fastlandselevordningen      

Søknadskriterier
Elever som ikke er fastboende i Longyearbyen, eller som ikke har foreldre/foresatte som er fastboende i Longyearbyen, kan søke om å bli tatt opp som fastlandselev på vg2 eller vg3 Longyearbyen skole.

Søkere må ha gode karakterer (minimum et gjennomsnitt på 4 og ingen karakter under 3), lite fravær og kunne vise til god orden og oppførsel. Det vises for øvrig til lokal inntaksforskrift som du finner her
Aktuelle kandidater intervjues.

Som fastlandselev er det forventet at du bidrar positivt innenfor både skole- og ungdomsmiljøet. De må være gode rollemodeller med høy sosial kompetanse og sunne fritidsinteresser. Det er viktig at du er selvstendig, engasjert, utadvendt og ansvarsbevisst. Har du utfordringer skolen bør kjenne til, er det viktig å avklare dette i søknadsprosessen. Som fastlandselev må du godta at lærere og ansatte har kontakt og utveksler informasjon med dine foresatte selv om du er 18 år.

Søker bør ha god fysisk og psykisk helse, fysisk helse skal dokumenteres. Man må være innstilt på – og ha tenkt nøye gjennom det å bo alene langt borte fra familie og venner – ikke minst gjennom en lang mørketid. Det er ikke gitt at en kan ta fri fra skolen for å dra på besøk til venner og familie på fastlandet.

Fagtilbud studiespesialisering
Med bakgrunn i et relativt lavt elevtall, blir vårt fagvalg noe begrenset og flere fag kjøres på tvers av trinn og tilbys annet hvert år.

Historiefaget vg2 og vg3 tilbys annethvert år til hhv vg1/vg2 og vg2/vg3. Skoleåret 2022-2023 tilbys historie vg2 (56 årstimer) for vg1/vg2. Vg3-historiefaget tilbys da ikke og nye elever på vg3 må da avlegge privatisteksamen i dette faget. Religion og etikk tilbys skoleåret 2022-2023 for vg2/vg3 (tilbys annet hvert år). .

For at skolen skal gi tilbud om et programfag, må som hovedregel 3 elever velge faget. Som følge av dette kan oppsatt programfagtilbud bli endret og det vil ta tid før endelig programtilbud kan fastsettes. Programfagene gjennomføres med en obligatorisk studietime på 45 minutter (deløkt) pr uke hvor en må påregne å jobbe selvstendig og f.eks. levere inn et arbeid i etterkant. Se også oversikt over programfag.

Som andre fremmedspråk tilbys spansk. Dersom skolen ikke tilbyr fag elever har behov for, kan privatisteksamen være en mulighet. Elever som tar fag som privatist, må vanligvis dekke utgiftene forbundet med dette selv. Redusert elevtimetall kan medføre redusert støtte fra Statens lånekasse, sjekk: www.lanekassen.no)

Du må legge ved følgende for at vi skal behandle søknaden:
 

Attestert kopi av vitnemål fra grunnskolen (søker til vg2 og vg3)

 • Kompetansebevis/karakterutskrift for første halvår inneværende skoleår (søker til vg2)
 • Kompetansebevis/karakterutskrift for vg1 og første halvår vg2 (søker til vg3)
 • Presentasjon av deg selv (ca én A4-side hvor du beskriver hvorfor du ønsker å være fastlandselev, fritidsinteresser og hva kan du tilføre skole- og ungdomsmiljøet)
 • Skriftlige anbefalinger fra to voksne personer som kjenner deg godt, for eksempel trener, lærer eller lignende (ikke fra noen man er i familie med)
 • Helseattest for fysisk helse (utstedt tidligst 6 uker før søknadsfrist)

Søknad sendes: Longyearbyen skole, videregående opplæring, Pb 350, 9171 Longyearbyen. Benytt gjerne eDialog for opplasting, trykk her

 

Fraværsgrensen

Fra august 2022 vil fraværsreglene gjelde som normalt. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en av foreldrene for å dokumentere fravær av helsegrunner.
Elevene har i utgangspunktet plikt til å møte opp til alle undervisningstimer. Dersom eleven ikke møter opp til timen, vil fraværet kunne få betydning for retten til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter (reglene om fraværsgrensen) og for fraværet som føres på elevens kompetansebevis og vitnemål (reglene om føring av fravær på kompetansebevis og vitnemål). 

For mer informasjon se udir.no sine hjemmesider

Videregående opplæring på Svalbard

Videregående opplæring holder til i en egen fløy sør-vest i skolebygget. Elevene på videregående har faste studieplasser på egen lesesal. Gode arbeidsforhold og generelt lavt elevtall i de ulike faggruppene, gir gode arbeids- og læringsforhold. Få elever og nærhet mellom lærere og elevene gir god kontakt og gode samarbeidsmuligheter.

På videregående er det til sammen 35 elever skoleåret 2022-2023.

Vi tilbyr det studieforberedende programmet studiespesialisering med fordypning i både realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. Innenfor yrkesfaglig utdanningsprogram tilbys bygg- og anleggsfag. På vg2 tilbys tømrer. Vi har også et tilbud hvor studiekompetanse kombineres med svennebrev tømrer, en YSK-modell. 

Inntak videregående opplæring Svalbard

Det er lokalt inntak til den videregående opplæringen på Svalbard. Søknadsfrist er 1. februar og søknadsskjema legges ut på våre hjemmeside i midten av desember årlig. Dersom du ønsker å søke på vg2 eller vg3 og er elev ved en skole på fastlandet i dag, se informasjon under: Fastlandselevsøker.

Utenlandske elever må kunne dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk (nivå 3) før de kan bli tatt opp som elever i videregående opplæring her. Erfaringsmessig bør elevene ha hatt norskopplæring i skole i flere år for å være i stand til å komme inn. 

Inntaksforskrift for videregående opplæring på Svalbard.

Utdanningsprogram og fordypning

Vi tilbyr utdaninningsprogrammene studiespesialisering og bygg- og anleggsteknikk. I tillegg har vi bygg- og anleggsteknikk med YSK (yrkes- og studiekompetanse).

 

Studiespesialisering

Dersom det er elevgrunnlag tilbyr vi fordypning innenfor både realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. 

Vi har en lokal modell for videregående opplæring. Modellen vår innebærer blant annet at fag kjøres for flere trinn samtidig og/eller for flere ulike fag samtidig:

 

Kroppsøving

Alle elever på videregående som har faget gjennomfører det samtidig med 2 lærere. (YSK-elever fra vg3 og noen deltidselever har ikke dette faget)

 

Fremmedspråk spansk

Spansk fremmedspråk kjøres delvis med alle nivåer sammen og noe tid alene til ulike nivåer.

 

Programfag

I utgangspunktet kjøres alle programfag med 1 deløkt (45 min) studietid hvor elevene jobber med et spesifikt oppdrag formidler fra faglærer. Elevene skal være på skolen i studietiden.

 

Historie og religion og etikk

Vi tilbyr eldre historie (56 årstimer) annet hvert år med vg1 og vg2 sammen, og året etter nyere historie (årstimer) med vg2 og vg3 sammen.

Det året vi kjører eldre historie, tilbyr vi også Religion for vg2 og vg3 sammen. Dette kjøres faget gjennomføres altså annet hvert år.

Elever på vg1 og vg2 gjennomfører annet hvert skoleår fellesfag sammen med klassetrinnet over. Skoleåret 2021-22 tilbys historie vg3 (for vg2 og vg3). Neste skoleår tilbys religion og etikk for vg2 og vg3, og historie vg2 (56 årstimer). 

 

Bygg- og anleggsteknikk

Skolen tilbyr yrkesfaglig utdanningsprogram bygg- og anleggsteknikk. Dette yrkesfaglige programmet er det vedtatt at skolen skal tilby til og med skoleåret 2022-2023.

 

Privatisteksamen i fag

I likhet med elever som bytter skole på fastlands-Norge, kan elever som flytter til eller fra Svalbard måtte ta fag som privatist avhengig av fagtilbudet til skolen man begynner på.

Elever som flytter til Longyearbyen må gå opp som privatist i fag som skolen ikke tilbyr, eller fag som ut fra vår lokale modell ikke tilbys hvert skoleår. Det er viktig at elever som vurderer å flytte til Longyearbyen setter seg godt inn i vår lokale modell, og er kjent med konsekvenser i forhold til undervisning og privatisteksamener. Det anbefales å ta kontakt med skolens rådgiver eller avdelingsleder videregående. Dersom du vurderer å flytte til Svalbard, kontakt gjerne din rådgiver på nåværende skole. 

Dersom du ønsker å være elev på vår videregående avdeling og flytte til Svalbard alene, se informasjon under fastlandselevordningen. Fastlandselevordningen gjelder elever på vg2 og vg3.

 

Bygg- og anleggsteknikk med YSK

Elevene som har valgt denne kombinasjonsmodellen kan oppnå fagbrev i kombinasjon med studiekompetanse. Elevene går ut med programfagene matematikk R1, matematikk R2 og Fysikk1. Elevene må påregne at løpet går noen måneder inn i 5. skoleår. De har et skoleløp på 4-4,5 år. 

Videregående opplæring - modeller Longyearbyen skole - rev feb 2021.pdf

Fastlandselever

Fastboende elever kan søke om skoleplass ved skolens videregående avdeling. Utenlandske elever må ha oppnådd kompetansemål på nivå 3 i læreplan for grunnleggende norsk for å få skoleplass. Det vises til egen inntaksforskrift.

Longyearbyen skole tilbyr også elever som har gjennomført vg1 på en videregående skole i Norge skoleplass på vg2 og/eller vg3. Ordningen er ment å bidra positivt til både skole- og ungdomsmiljøet. I tillegg til at søkere vurderes på bakgrunn av faglig styrke (karaktersnitt 4 eller høyere og lite fravær), er det å være ansvarsbevisst, selvstendig, utadvendt og engasjert viktige søkerkriterier. Fastlandselever må ha høy sosial kompetanse og positive fritidsinteresser. Longyearbyen lokalstyre tilbyr utleie av hybel til fastlandselever.
 

Et skoleår på Svalbard – en opplevelse i seg selv!

 • Små elevgrupper og et godt læringsmiljø
 • En annerledes skolehverdag i en 1.-13. skole
 • Egenartet og spennende natur med unike turmuligheter
 • Godt aktivitetstilbud innenfor idrett
 • Rikt kulturliv
 • Særegne opplevelser i mørketid og midnattssol
 • Sosialt miljø og hyggelige mennesker

Kan du tenke deg et skoleår på videregående trinn ved verdens nordligste skole - slik går du frem om du vil bli "fastlandselev":

Fyll ut søknadsskjema du finner her på siden. Vitnemål fra grunnskolen, karakterutskrift fra første halvår inneværende skoleår hvis du søker vg2 og fra Vg1 samt første halvår vg2 hvis du søker skoleplass på vg3 legges ved utfylt søknadsskjema. I tillegg til søknaden skal du skrive en presentasjon på ca. en A4-side der du forteller om deg selv og hvorfor du ønsker å gå på skole på Svalbard. To voksenpersoner som kjenner deg godt, men som ikke er i familie med deg (for eksempel lærer, trener eller venn av familien), skal dessuten skrive en uttalelse/anbefaling som sendes direkte til skolen.

Mangelfulle søknader blir ikke vurdert. Aktuelle søkere og deres referanser vil bli kontaktet for intervju.

Søknadsfrist er 1. februar hvert år. Det er lokalt opptak og søknadsskjema finner du her på hjemmesiden.

Søknadsskjema skrives ut og sendes til adresse under eller lastes opp via eDialog på hjemmesiden til Longyearbyen lokalstyre.

Longyearbyen skole
v/avdelingsleder videregående avdeling
Postboks 350
9171 Longyearbyen

Ta gjerne kontakt direkte med leder for videregående på e-post eller telefon 79 02 21 50 dersom du ønsker mer informasjon.

Privatisteksamen

Ved vår videregående avdeling tilbyr vi kandidater å avlegge privatisteksamen. Vi tilbyr dette i nært samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune. Kandidater som ønsker å avlegge eksamen ved Longyearbyen skole må FØR de melder seg opp ta kontakt med skolen for å avklare om det er mulig å avlegge eksamen i Longyearbyen. Når det gjelder muntlig-praktisk og praktisk eksamen, må kandidaten reise til Tromsø og avlegge eksamen i regi av Studiekompetanse Tromsø. 

Viktig informasjon om privatisteksamen og oppmelding finner du her

For våreksamen melder du deg opp mellom 15. januar og 1. februar for høsteksamen mellom 1. og 15. september.

Privatister fra Svalbard melder seg opp i Troms og Finnmark fylke. Videre velger du Eksamenskontoret Troms og Finnmark (studiespesialiserende fag) eller Ishavsbyen vgs (yrkesfag).

Privatisteksamen i muntlige fag kan avvikles ved Longyearbyen skole i høsthalvåret, i vårhalvåret tilbys kun avvikling av skriftlige fag. Muntlig-praktisk og praktiske eksamener må avvikles i annet fylke. I enkelte språkfag arrangeres det muntlig eksamen kun om høsten. 

Betaling
Betaling skjer med kort ved oppmelding. Oppmeldingen blir ikke registrert før betalingen er foretatt. Dersom du ikke møter til eksamen vil ikke eksamensavgiften bli refundert. Ved dokumentert fravær har du rett til ny eksamen første påfølgende eksamensperiode.

Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp.

Kontaktinformasjon:
Anne-Line Pedersen, tlf. 908 90 941, e-post
avdelingsleder vg

Skoleadministrasjon, tlf. 790 23 900, e-post

 

Skolemiljøplan

Skolemiljøplan for Longyearbyen skole finner du her