Det er forventet oppstart i arbeidet med lokalsamfunnsplanen i løpet av 2020. Arbeidet med å få etablert en strategisk næringsplan vil startes opp så snart Longyearbyen lokalstyre har et politisk vedtak knyttet til innføringen av lokalsamfunnsplanen. 

Hva er en lokalsamfunnsplan?

Lokalsamfunnsplanen skal gi overordnede mål for sektorenes planlegging og retningslinjer for hvordan lokalstyrets egen visjon, mål og strategier skal gjennomføres innenfor lokalstyrets virksomhet i et lengre perspektiv. I samfunnsdelen skal det tas strategiske valg for utviklingen av samfunnet og lokalstyret som organisasjon.

Lokalsamfunnsplanen danner retningen og grunnlaget for utarbeidelse av ulike temaplaner. Lokalsamfunnsplanen skal politsik vedtas i lokalstyret for å være en gjeldende overordet plan. 

Hva er en strategisk næringsplan?

Strategisk næringsplan er en temaplan som i hovedsak beskriver strategien (visjon, målsettinger og satsningsområdene) til Longyearbyen lokalstyre. Den beskriver også tiltakene, dvs hva Longyearbyen lokalstyre faktisk skal arbeide med innenfor planperioden.  

Strategisk næringsplan består fysisk av en strategisk del (strategiplan) og en tiltaksdel (tiltaksplan). Tiltaksplanen definerer næringstiltak som knyttes til den strategiske planen og som det skal arbeides med årlig. Tiltaksplanen revideres normalt årlig eller i forbindelse med ny kommunevalgperiode. Den strategiske delen revideres innenfor hver kommunevalgperiode. 

En strategisk næringsplan må være politisk forankret gjennom et politisk vedtak i lokalstyret for å være gjeldende.