Det er også viktig å jobbe for et godt skolemiljø generelt. Barna lever i et skolesamfunn og er en del av et sosialt fellesskap. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er blant de lovbestemte utvalgene som skal bidra til et godt skolemiljø for alle. Hovedoppgaven er å sette samarbeidet mellom hjem og skole i system og gi foreldregruppen reell innflytelse på skolehverdagen.

Når du har barn på skolen, er du automatisk en del av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger representanter til Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) – én eller flere fra hver klasse. Til sammen utgjør de et utvalg som skal ha mulighet til å påvirke skolehverdagen og være en konstruktiv samarbeidspartner for skolen. FAU kan komme med råd og innspill, men også ta opp saker på eget initiativ.

Hva er FAUs mandat?

Foreldrerådets arbeidsutvalg er foreldregruppens talerør i samarbeid med skolen og skal bidra til et trygt og godt læringsmiljø for alle. Målet med FAU er å gi foreldrene reell medvirkning i skolens virksomhet og utvikling. At deres synspunkter blir hørt og tatt hensyn til, slik opplæringsloven krever. Det handler ikke om å gi den ene eller andre parten rett i enkeltsaker, men å sikre at foreldrenes stemme også er representert. Rektor skal legge til rette for godt samarbeid og dialog mellom skolen og FAU. Representantene har på sin side ansvar for å følge opp, vedlikeholde og videreutvikle samarbeidet.

Engasjer deg

På samme måte som skolen har ansvar for at samarbeidet mellom hjem og skole fungerer, har du som forelder ansvar for å engasjere deg. I FUG oppfordrer vi alle foreldre til å delta og bruke FAU aktivt, enten som representant eller på andre måter. Da er du med å forme hverdagen til barna samtidig som du setter et godt eksempel. Barn trenger voksne som viser at de bidrar til fellesskapet og bygger nettverk.

(Kilde: Foreldrerådets arbeidsutvalg, www.foreldreutvalgene.no)

Hvordan er FAU ved Longyearbyen skole organisert?

FAU Longyearbyen skole består av en representant per klasse i grunnskolen, samt en representant fra videregående. Representantene for kommende skoleår velges om mulig ved siste møte i vårsemesteret. Erfaringsmessig fører dette til at FAU kan starte opp med årets oppgaver i god tid, og har dermed mulighet til å arbeide effektivt fra start.