Gebyr for vann og avløp

Vann- og avløpsgebyr settes hvert år av lokalstyret. Det skilles mellom næringsbygg og husholdningsbygg. Sistnevnte betaler etter bruksareal.

Gebyrsatser vann 2019
Vann     
Grunnavgift for bygg med måler           1 362,00
Salg etter måler   pr. m3              18,00
Minstepris pr. mnd    
Vanngebyr etter måler faktureres kvartalsvis etterskuddsvis.    
Salg til bygg uten måler pr.m2/mnd                 5,00
Vanngebyr i bygg uten måler faktureres kvartalsvis basert på bruksareal (BRA)* pr. 1. februar, 1. mai, 1. august og 1. november.    
Det åpnes foreløpig ikke for installasjon av måler i boliger.    
* Reglene om grad av utnytting og målereglene for BRA (bruksareal) finnes i teknisk forskrift (TEK). Det vises til veileder H-2300 (Grad av utnytting § 5-4) for nærmere veiledning.    

 

Gebyrsatser avløp 2019
Avløp    
Grunnavgift              523,00
Beregning etter vannmåler   pr. m3              11,68
Minstepris pr. mnd    
Gebyr etter måler faktureres kvartalsvis etterskuddsvis pr. 1. februar, 1. mai, 1. august og 1. november.    
Salg til bygg uten måler pr.m2/mnd                 2,84
Avløpsgebyr i bygg uten måler faktureres kvartalsvis basert på bruksareal (BRA)*    
Det åpnes foreløpig ikke for installasjon av måler i boliger.    
* Reglene om grad av utnytting og målereglene for BRA (bruksareal) finnes i teknisk forskrift (TEK). Det vises til veileder H-2300 (Grad av utnytting § 5-4) for nærmere veiledning.    

 

Vannmåler

Alle næringskunder er pliktige å ha vannmåler i Longyearbyen. Det er ikke åpnet for vannmåler på boliger. 

Vannmålere leses av hvert kvartal og faktureres etter satser gitt i gebyrregulativet. 

Skjema, veileder og regelverk

Longyearbyen lokalstyre har digitale skjemaer for utfylling og bestilling. På Svalbard gjelder ikke drikkevannsforskriften, men deler av matloven er innført og Longyearbyen lokalstyre følger drikkevannsforskriften. 

Svalbardmiljøloven regulerer forurensing på Svalbard. Sysselmannen på Svalbard er forurensingsmyndighet.

Tømming av tanker, olje- og fettutskillere

For tømming av tanker, olje- og fettutskillere ta kontakt med Assemblin eller LNSS.

Kart

Kart og ledningsdata kan bestilles fra Longyearbyen lokalstyre

Tilknytting

Bestilling av tilkobling til nett gjøres gjennom sanitærmelding. Dette gjelder også byggevann eller midlertidig tilkoblinger.

Teknisk norm

Det er utarbeidet en lokal teknisk norm for Longyearbyen med vedlegg F001, F002, FV001, FV002, G001, IN001, J001, svalbardkum og preisolert grenrør. Normen vil være et levende dokument og det må alltid sjekkes etter siste redigeringsdato. Siden løsninger i arktis stadig er i utvikling kan nye og bedre løsninger alltid foreslås. Ta kontakt med enhet for tekniske tjenester for spørsmål til vann, avløp og vei.

Graving i byen

Ved graving i byen skal entreprenør skaffe seg nødvendig kunnskap om kabler og rørledninger i området, andre innretninger som kan bli berørt av gravingen, samt kulturminner. Gravemeldingen hentes her: Gravemelding 2018.pdf

Longyearbyen er et tidligere industriområde og flere områder er forurenset. Ved graving i forurensede masser skal det søkes til Sysselmannen som miljømyndighet. Se utfyllende bestemmelser til arealplan §2.2 Forurensing og tiltaksplan.