Beslutninger som er gjort

 • Lokalstyret vedtok 9.11.2021 at kullkraftverket skulle stenge ned september 2023 og at dagens reserveløsning på diesel skulle bygges om til fast energiproduksjon i en overgangsperiode, inntil en permanent løsning er etablert.
 • Lokalstyret besluttet å stoppe utsette turbinrevisjon for å spare betydelige beløp og kontrakten med SNSK ble sagt opp.
 • I Lokalstyret 10.5.2022 ba lokalstyret administrasjonen lage en analyse på hvordan økte dieselpriser påvirker prisen til forbruker ved gjennomføring av overgangsløsning til diesel.
 • Ved behandling i lokalstyret 21.06.2022 vedtok Lokalstyret gjennomføring av prosjektet «Overgang til nytt energisystem» med formål om å redusere risikoen og kostnaden forbundet med videre drift av kullkraftverket. Administrasjonen la i Lokalstyremøte 21.06.2022 frem en beregning på hva ulike dieselpriser kunne komme til å bety for energiprisene i Longyearbyen. Administrasjonen var tydelig i møte om at det var umulig å sammenligne kun økonomien i de to alternativene. Til det er det for stor forskjell i risikoprofil.
   
 • Det ble vedtatt at administrasjonen innen november 2022 skulle utarbeide en sak til lokalstyret som beskriver tidspunkt, kostnader og finansiering knyttet til utfasing av kullkraftverket ble vedtatt.
   
 • Det ble vedtatt i lokalstyremøte 15. november 2022 at nedleggelsen av kullkraftverket og overgangen til diesel gjennomføres høst 2023, som tidligere vedtatt. Vedtaket er basert på en samlet vurdering av risiko og økonomi, hvor spesielt de faglige vurderingene rundt tilstand på det tekniske anlegget og organisasjon er tungt vektlagt.

Lokalstyret ber administrasjonen redegjøre for den planlagte overgangen til diesel, plan for lukking av avvik i ROS-analyse, forsyningssikkerhet og oppdaterte økonomiske vurderinger, herunder også kontrahering av diesel. Dette legges frem i første lokalstyremøte etter jul. Møtet lukkes ved behov for å skjerme kraftsensitiv informasjon og forhold som kan svekke Longyearbyen lokalstyres forhandlingsposisjon. I tillegg skal det gjennomføres en grundigere tredjepartskontroll. Denne skal fortrinnsvis forestås av en av de 7 selskapskonstellasjoner staten har rammeavtale med for ekstern kvalitetssikring av prosjekter tilsvarende kostnadsomfang og prinsipielle betydning. Kvalitetssikringen skal særskilt vektlegge forsyningssikkerheten dieselalternativet gir sammenlignet med dagens løsning som kombinerer kull og diesel samt konsekvensene for sluttbruker (strøm- og fjernvarmegebyrer). Kvalitetssikringsrapporten, med tilhørende tiltaksliste, skal forelegges lokalstyret så snart som mulig. 

November 2022

 • 15. november 2022: Lokalstyremøte skal behandle sak om beslutning om gjennomføring - overgang til nytt energisystem
 • Igangsette prosjekt sol- og vindenergi i Longyearbyen
  • Modellere vindenergi i Longyearbyen planområde. (Utføres av Norconsult)
  • Beskrive geotekniske krav. (Utføres av Multiconsult)
  • Beslutte lokasjon for fysikk måling av vind. (Utføres av Norconsult)

Desember 2022

 • 13. desember 2022: Orientering i lokalstyremøte om handlingsplan for energiomstilling (Energiplan Longyearbyen)
 • 31. desember 2022: Energiplan Longyearbyen oversendt til Justis- og beredskapsdepartementet og Olje- og energidepartementet

1. kvartal 2023

 • 1. januar 2023: Virksomhetsoverdragelse av Longyearbyen lokalstyrets energiforsyning til Svalbard Energi AS
 • Installere fysisk vindmåling fra med minimum 12 måneder måling. (Utføres av Norconsult)
 • Beregne energipotensialet for solenergi for bakkemontering og på bygninger. (Utføres av Norconsult)
 • Enøkforum Svalbard er operativt med planlegging av enøk-tiltak 
 • Justis- og beredskapsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Longyearbyen lokalstyre behandler Energiplan Longyearbyen
 • Justis- og beredskapsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Longyearbyen lokalstyre evaluerer sammensetning av fremtidig energiforsyning og anbefaler valg av energisystem med tidsplan og finansiering av kommende faser i energiomstillingen.