Deling av eiendom

Når du skal sende en søknad om opprettelse (deling) av eiendom eller opprette en festetomt er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din.

Hvem kan søke?

Eiendommens hjemmelshaver.  I Longyearbyen må du  ta kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet som er grunneier.
Hendvendelsen rettes til Nærings- og fiskeridepartementet sitt lokale kontor;
Nærings- og fiskeridepartementet
Postboks 69, 9171 Longyearbyen
postmottak@nfd.dep.no
Telefon: 91 69 40 40
 

Slik søker du 

For å søke om fradeling-oppretting av nye grunneiendom, eller festetomt må du fylle ut alle skjemaer som er listet opp nedenfor.

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett (5153)
​Rekvisisjon av oppmålingsforretning - søknadpliktig tiltak
Opplysninger gitt i nabovarsel (5155). Sendes lokalstyre sammen med søknaden.
Kvittering for nabovarsel (5156). Har naboene merknader skal dette sendes direkte til deg, slik at du kan kommentere merknadene før alt sendes samlet til lokalstyre

Vedlegg til søknaden:

Situasjonskart hvor forslag til nye eiendomgrenser (tomten) er tegnet inn. Kartet skal være i målestokk.
​​Adkomst, vann og avløp må markeres i kartet.

Søkanden sendes til: 

Longyearbyen lokalstyre, Postboks 350, 9171 Longyearbyen
Søknaden kan også sendes til; postmottak@lokalstyre.no

 

 

Seksjonering

Seksjonering er å dele opp en eiendom, slik at eierne får enerett til å bruke besteme deler av eiendommen. En seksjonert eiendom er et sameie.
Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaltdelte tom- og firemannsboliger og næringsbuygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene. 

Veileding til publikum om seksjonering PDF document ODT document

Hva får du ved seksjonering?

  • Du får delt opp bygningen i flere eierseksjoner, og eventuelt fordelt uteareal til en eller flere seksjoner.
  • Du får dokumentasjon med plassering av eierseksjoner og fordeling av sameiebrøk.
  • Du får et matrikkelbrev.
  • Eksklusiv bruksrett til utearelet på din del av eiendommen.

Slik søker du:

Vedlegg som skal innleveres med søknaden:

  • Plantegninger av alle etasjer med avgrensing for hver seksjon. Bruken av hvert rom skal være tydelig angitt på tegningene.
  • Situasjonsplan og vedtekter skal alltid legges ved.
  • Signeres begjæringsskjemaet på vegne av hjemmelshaver vil det være behov for en fullmakt, eller hvis det er pant på eiendommen kan det være behov for et samtykke.
  • Kontaktinformasjon (navn, telefonnummer, e-post og adresse).
  • Samtykke til seksjonering fra Nærings- og fiskeridepartementet som hjemmelshaver må vedlegges, da tomtefesteloven ikke er gjort gjeldende for Svalbard og eiendommene leies gjennom en grunnleieavtale.  

Seksjoneringen er gebyrpålagt og prisene finnes nedenfor. Hvis dere er flere hjemmelshavere til en eiendom før seksjonering, og dere ønsker å fordele seksjonen mellom dere, kan fordelingen føres opp i punkt 4 i begjæringsskjemaet.

Satser seksjonering 2022
Seksjonering  
Gebyret fastsettes ut fra en kombinasjon av et grunnbeløp og antall seksjoner  
Grunnbeløp  kr   2 101,00
Boligbygg/næringsbygg, pr. seksjon, for de første tre enhetene.  kr   3 078,00
Boligbygg/næringsbygg, pr. seksjon, fra enhet 4-10  kr   2 657,00
Boligbygg/næringsbygg, pr. seksjon, fra enhet 11-15  kr   2 101,00
Boligbygg/næringsbygg, pr. seksjon, fra enhet 16-  kr   1 397,00
Tillegg der det må gjennomføres befaring (for sone 2, se pkt. 7.10)  kr   3 078,00
Der sakens kompleksitet gjør at gebyret ikke dekker de faktiske kostnader ved saksbehandlingen skal det i stedet faktureres pr. medgått time som angitt i pkt. 7.9.  

Oppmåling av eiendom

Oppmålingskontoret foretar plassering- og beliggenhetskontroll etter plan- og bygningsloven

Oppmålingskontoret kan kontaktes dersom det er behov for diverse utstikking eller innmålingsoppdrag i Longyearbyen eller utenfor. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle og utføres dersom det teknisk er mulig, at vi har kapasitet til å få det gjort og til fastsatte satser i gebyrregulativet.

Satser 2022
Situasjonskart    
Situasjonskart med naboliste til bruk i byggesak    kr   1174,00
Oversendelse av situasjonskart som Sosi-fil     kr   1496,00
Der det bestilles situasjonskart med evt. tema som medfører arbeid utover det som nevnes ovenfor, faktureres etter medgått tid og det kan faktureres timepris i henhold til fakturasatsen for «konsulentbistand», se kapittel 19.  
     
Oppmålingsforretning over parsell eller eiendom    
Gebyret fastsettes ut fra en kombinasjon av et grunnbeløp, antall grensepunkter og lengden på tomtens totale omkrets. Tabellen viser gebyret for saker i sone 2, for inndeling av soner og justering av priser se pkt. 7.10.    
Grunnbeløp    kr   7478,00
Inntil 4 grensepunkter Per pkt  kr     754,00
For ekstra grensepunkter mer enn 4 til og med 8 punkter Per pkt  kr     593,00
For ekstra grensepunkter over 8 punkter Per pkt  kr     531,00
     
Tomtens totale omkrets inntil 350 meter Per meter  kr      17,92
For antall meter av tomtens totale omkrets over 350 meter og inntil 2000 meter Per meter  kr      13,47
For antall meter av tomtens totale omkrets over 2000 meter  Per meter  kr        9,02
     
Ved samtidig fradeling av tilgrensende tomter reduseres gebyret slik:    
Fra og med tomt 3     85% av gebyret overfor 
Fra og med tomt 6    70 % av gebyret overfor 
Der sakens kompleksitet gjør at gebyret ikke dekker de faktiske kostnader ved saksbehandlingen skal det i stedet faktureres pr. medgått time som angitt i pkt. 7.8.     
     
Oppmålingsforretning med grensejustering    
Gebyret fastsettes ut fra en kombinasjon av et grunnbeløp, antall grensepunkter og lengden på tomtens totale omkrets.     
     
Grunnbeløp per pkt  kr     3498,00
Inntil 4 grensepunkt per pkt  kr       705,00
For ekstra grensepunkter mer enn 4 til og med 8 punkter per pkt  kr       556,00
For ekstra grensepunkter over 8 punkter per pkt  kr       494,00
     
Den totale omkretsen av det området som inngår i grensejusteringen, inntil 350 meter per meter  kr         19,65
For antall meter over 350 meter og inntil 2000 meter per meter  kr         12,61
For antall meter av tomtens totale omkrets over 2000 meter  per meter  kr           8,40
Dersom eksisterende grense ikke er klarlagt, må dette gjøres først.     
Grensejustering i forbindelse med oppmålingsforretning som omtalt i pkt. 7.2 inngår i gebyret i pkt. 7.2 og skal ikke behandles i henhold til pkt. 7.3.     
Der sakens kompleksitet gjør at gebyret ikke dekker de faktiske kostnader ved saksbehandlingen skal det i stedet faktureres pr. medgått time som angitt i pkt. 7.9.    

Slå sammen eiendommer

To eller flere eiendommer kan søkes sammenslått for å skape et ryddigere ansvars- og eiendomsforhold. Betingelsene for sammenslåing er at eiendommene har samme eier og at eventuelle bruksretter og heftelser er lik for eiendommene som skal sammenføyes. Du får da en eiendom med samme gårds- og bruksnummer. Heftelser og servitutter fra enkelteiendommer som slås sammen, vil hefte ved hele den sammenslåtte eiendommen. 

Sammenslåingen kan ikke føre til prioritetskollisjon.

Skjema for sammenslåing sendes til postmottak.

Grensepåvisning

For grensepåvisning, ta kontakt med oppmålingsingeniør - kontaktinfo finnes oppe til høyre.

Satser for grensepåvisning 2022

Påvisning av grenser etter målebrev
Gebyret fastsettes ut fra en kombinasjon av et grunnbeløp og antall grensepunkter

Grunnbeløp kr    2101,00
Ett grensepunkt påvist kr    2101,00
To grensepunkter påvist kr    3498,00
Tre grensepunkter påvist kr    4623,00
Fire grensepunkter påvist kr    5463,00
Pr punkt utover fire kr      705,00

Der sakens kompleksitet gjør at gebyret ikke dekker de faktiske kostnader ved saksbehandlingen skal det i stedet faktureres pr. medgått time som angitt i pkt. 7.9.

Det er en forutsetning at det foreligger målebrev av tilfredsstillende kvalitet som kan benyttes for å påvise grensepunktet. 

Opprettelse av festepunkt/grunnleiepunkt

Fremgangsmåten er lik som for Deling av grunneiendom (se fanen lenger opp på denne siden). 

For saker utenfor Longyearbyen arealplanområde er det Sysselmesteren på Svalbard som behandler søknadene. 

Nærings- og fiskeridepartementet er grunneier og må gi sitt samtykke for opprettelse av festepunkt/grunnleiepunkt.
Kontakinformasjon:
Nærings- og fiskeridepartementet
Postboks 69, 9171 Longyearbyen
postmottak@nfd.dep.no
Telefon; 91 69 40 40

Flytting av grunnleiepunkt

Flytting av hytte er søknadspliktig og fremgangsmåten er lik som ved deling av eiendom (se avsnitt over). Ved flytting av hytte opprettes det et nytt grunnleiepunkt og det gamle slettes. I enkelte tilfeller der Longyearbyen lokalstyre vurderer det som hensiktsmessig, og forholdene ligger til rette for det, kan eksisterende gårds- og bruksnummer (og eventuelt festenummer) beholdes og kun selve punktet flyttes. Fremgangsmåten er uansett den samme. Flytting av hytte(bygning) er også søknadspliktig, og det er en fordel at søknad om flytting av grunnleiepunkt og hytte sendes inn samlet.