Deling av eiendom

Når du skal sende en søknad om opprettelse (deling) av eiendom eller opprette en festetomt er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din.

Hvem kan søke?

Eiendommens hjemmelshaver.  I Longyearbyen må du  ta kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet som er grunneier.
Hendvendelsen rettes til Nærings- og fiskeridepartementet sitt lokale kontor;
Nærings- og fiskeridepartementet
Postboks 69, 9171 Longyearbyen
postmottak@nfd.dep.no
Telefon; 91 69 40 40

Slik søker du 

For å søke om fradeling-oppretting av nye grunneiendom, eller festetomt må du fylle ut alle skjemaer som er listet opp nedenfor.

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett (5153)
Rekvisisjon av oppmålingsforretning - søknadpliktig tiltak
Opplysninger gitt i nabovarsel (5155). Sendes lokalstyre sammen med søknaden.
Kvittering for nabovarsel (5156). Har naboene merknader skal dette sendes direkte til deg, slik at du kan kommentere merknadene før alt sendes samlet til lokalstyre

Vedlegg til søknaden:

Situasjonskart hvor forslag til nye eiendomgrenser (tomten) er tegnet inn. Kartet skal være i målestokk.
​​Adkomst, vann og avløp må markeres i kartet.

Søkanden sendes til: 

Longyearbyen lokalstyre, Postboks 350, 9171 Longyearbyen
Søknaden kan også sendes til; postmottak@lokalstyre.no

 

 

Seksjonering

Seksjonering er å dele opp en eiendom, slik at eierne får enerett til å bruke besteme deler av eiendommen. En seksjonert eiendom er et sameie.
Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaltdelte tom- og firemannsboliger og næringsbuygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene. 

Veileding til publikum om seksjonering PDF document ODT document

Hva får du ved seksjonering?

  • Du får delt opp bygningen i flere eierseksjoner, og eventuelt fordelt uteareal til en eller flere seksjoner.
  • Du får dokumentasjon med plassering av eierseksjoner og fordeling av sameiebrøk.
  • Du får et matrikkelbrev.
  • Eksklusiv bruksrett til utearelet på din del av eiendommen.

Slik søker du:

Vedlegg som skal innleveres med søknaden:

  • Plantegninger av alle etasjer med avgrensing for hver seksjon. Bruken av hvert rom skal være tydelig angitt på tegningene.
  • Situasjonsplan og vedtekter skal alltid legges ved.
  • Signeres begjæringsskjemaet på vegne av hjemmelshaver vil det være behov for en fullmakt, eller hvis det er pant på eiendommen kan det være behov for et samtykke.
  • Kontaktinformasjon (navn, telefonnummer, e-post og adresse).

Seksjoneringen er gebyrpålagt og prisene finnes nedenfor. Hvis dere er flere hjemmelshavere til en eiendom før seksjonering, og dere ønsker å fordele seksjonen mellom dere, kan fordelingen føres opp i punkt 4 i begjæringsskjemaet.

Satser seksjonering 2020
Seksjonering  
Gebyret fastsettes ut fra en kombinasjon av et grunnbeløp og antall seksjoner  
Grunnbeløp  kr   1 700,00
Boligbygg/næringsbygg, pr. seksjon, for de første tre enhetene.  kr   2 490,00
Boligbygg/næringsbygg, pr. seksjon, fra enhet 3-10  kr   2 150,00
Boligbygg/næringsbygg, pr. seksjon, fra enhet 11-15  kr   1 700,00
Boligbygg/næringsbygg, pr. seksjon, fra enhet 16-  kr   1 130,00
Seksjonering av fellesarealer, pr. seksjon  kr   2 830,00
Tillegg der det må gjennomføres befaring (for sone 2, se pkt. 7.10)  kr   2 490,00
Der sakens kompleksitet gjør at gebyret ikke dekker de faktiske kostnader ved saksbehandlingen skal det i stedet faktureres pr. medgått time som angitt i pkt. 7.9.  

Oppmåling av eiendom

Oppmålingskontoret foretar plassering- og beliggenhetskontroll etter plan- og bygningsloven

Oppmålingskontoret kan kontaktes dersom det er behov for diverse utstikking eller innmålingsoppdrag i Longyearbyen eller utenfor. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle og utføres dersom det teknisk er mulig, at vi har kapasitet til å få det gjort og til fastsatte satser i gebyrregulativet.

Satser 2020
Situasjonskart    
Situasjonskart med naboliste til bruk i byggesak    kr       950,00
Oversendelse av situasjonskart som Sosi-fil     kr   1210,00
Oversiktskart til bruk for andre formål    kr       350,00
     
Oppmålingsforretning over parsell eller eiendom    
Gebyret fastsettes ut fra en kombinasjon av et grunnbeløp, antall grensepunkter og lengden på tomtens totale omkrets.     
Grunnbeløp    kr   6050,00
Inntil 4 grensepunkter Per pkt  kr       610,00
For ekstra grensepunkter mer enn 4 til og med 8 punkter Per pkt  kr       480,00
For ekstra grensepunkter over 8 punkter Per pkt  kr       430,00
     
Tomtens totale omkrets inntil 350 meter Per meter  kr         14,50
For antall meter av tomtens totale omkrets over 350 meter og inntil 2000 meter Per meter  kr          10,90
For antall meter av tomtens totale omkrets over 2000 meter  Per meter  kr           7,30
     
Ved samtidig fradeling av tilgrensende tomter reduseres gebyret slik:    
Fra og med tomt 3     85% av gebyret overfor 
Fra og med tomt 6    70 % av gebyret overfor 
Der sakens kompleksitet gjør at gebyret ikke dekker de faktiske kostnader ved saksbehandlingen skal det i stedet faktureres pr. medgått time som angitt i pkt. 7.8.     
     
Oppmålingsforretning med grensejustering    
Gebyret fastsettes ut fra en kombinasjon av et grunnbeløp, antall grensepunkter og lengden på tomtens totale omkrets.     
     
Grunnbeløp per pkt  kr   2830,00
Inntil 4 grensepunkt per pkt  kr       570,00
For ekstra grensepunkter mer enn 4 til og med 8 punkter per pkt  kr       450,00
For ekstra grensepunkter over 8 punkter per pkt  kr       400,00
     
Den totale omkretsen av det området som inngår i grensejusteringen, inntil 350 meter per meter  kr         15,90
For antall meter over 350 meter og inntil 2000 meter per meter  kr          10,20
For antall meter av tomtens totale omkrets over 2000 meter  per meter  kr           6,80
Dersom eksisterende grense ikke er klarlagt, må dette gjøres først.     
Grensejustering i forbindelse med oppmålingsforretning som omtalt i pkt. 7.2 inngår i gebyret i pkt. 7.2 og skal ikke behandles i henhold til pkt. 7.3.     
Der sakens kompleksitet gjør at gebyret ikke dekker de faktiske kostnader ved saksbehandlingen skal det i stedet faktureres pr. medgått time som angitt i pkt. 7.9.    

Slå sammen eiendommer

To eller flere eiendommer kan søkes sammenslått for å skape et ryddigere ansvars- og eiendomsforhold. Betingelsene for sammenslåing er at eiendommene har samme eier og at eventuelle bruksretter og heftelser er lik for eiendommene som skal sammenføyes. Du får da en eiendom med samme gårds- og bruksnummer. Heftelser og servitutter fra enkelteiendommer som slås sammen, vil hefte ved hele den sammenslåtte eiendommen. 

Sammenslåingen kan ikke føre til prioritetskollisjon.

Skjema for sammenslåing sendes til postmottak.

Grensepåvisning

For grensepåvisning, ta kontakt med oppmålingsingeniør - kontaktinfo finnes oppe til høyre.

Satser for grensepåvisning 2020

Påvisning av grenser etter målebrev
Gebyret fastsettes ut fra en kombinasjon av et grunnbeløp og antall grensepunkter

Grunnbeløp kr 1700,00
Ett grensepunkt påvist kr 1700,00
To grensepunkter påvist kr 2830,00
Tre grensepunkter påvist kr 3740,00
Fire grensepunkter påvist kr 4420,00
Pr punkt utover fire kr 570,00

Der sakens kompleksitet gjør at gebyret ikke dekker de faktiske kostnader ved saksbehandlingen skal det i stedet faktureres pr. medgått time som angitt i pkt. 7.9.

Det er en forutsetning at det foreligger målebrev av tilfredsstillende kvalitet som kan benyttes for å påvise grensepunktet. 

Opprettelse av festepunkt

Ta kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet for opprettelse av festepunkt.