Skolefritidsordningen (SFO) er et fritidstilbud for barn fra 1. til 4. trinn. Skolefritidsordningen er et populært tilbud og har skoleåret 2022/2023 ligget på rundt 93 barn. SFO er delt i to baser: 3. og 4. trinnet holder til oppe på barnetrinnet, mens 1. og 2. trinn holder til i SFO-bygget. 

Barna er engasjerte i ulike aktiviteter og vi er mye ute gjennom hele året. I skolegården har vi tilgang til en trelavvo som vi bruker til både måltid og andre aktiviteter. 

SFO disponerer både svømmehallen og Svalbardhallen flere ganger i løpet av uken. SFO samarbeider også med blant annet ungdomsklubben, biblioteket og kulturskolen.  

SFO åpner etter endt skoledag til kl. 16.30 og følger skoleruten. SFO har utvidet tilbud i skolens høstferie, etter skoleslutt i desember (til og med 22. desember), vinterferien og i juni etter skoleslutt. Det er egen påmelding til ekstra-SFO i feriene.  


SFO sine vedtekter finner du her

Søknad om SFO-plass

SFO-plass skole året 2022/2023

Søknad om SFO-plass nye elever finner du her

For elever som allerede har skoleplass skal det søkes om SFO-plass i Foresattportalen

 

Påmelding/endring av oppholdstid/oppsigelse av SFO-plass.

Påmeldig/hovedopptak av barn skjer innen 1. juni hver vår. Supplerende opptak foretas løpende gjennom skoleåret.

Det er en målsetting at skolefritidsordningen skal kunne tilby plass til alle barn i den aktuelle målgruppen. Hvis det likevel er flere søkere enn skolefritidstilbudet har plass til, avgjøres inntaket etter følgende kriterier:
a) Barn med særskilte behov
b) Barn av enslige foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning, og som alene fører tilsyn med barnet
c) Barn som har begge foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning
d) Yngre barn prioriteres framfor eldre barn


Oppsigelse av SFO-plassen, må skje skriftlig med 1 måneds varsel regnet fra siste dag i den måneden oppsigelsen leveres. Det skal betales for plassen i oppsigelsestiden. I perioden 01.04 til 01.07 kan det søkes om endret oppholdstid, men plassen kan ikke sies opp.
 

Skjema for oppsigelse av plass, eller endring av oppholdstid  i skolefritidsordningen finner du i Foresattportalen

Oppholdstider og foreldrebetaling

Det tilbys følgende typer plasser:
100% plass - SFO tilbud alle dager, mandag til fredag.

80% plass - SFO tilbud på mandag, tirsdag og torsdag. Forestatte må velge om barnet skal ha fri på onsdager eller fredager.

60% plass - SFO tilbud på mandag, tirsdag og torsdag. Fri hver onsdag og fredag.

Priser 2023
100% plass kr. 2 318- 
  80% plass kr. 1 967,- 
  60% plass kr. 1 617,-

Måltid 100% plass (reduseres tilsvarend) koster kr. 350,- pr. mnd.
 

De gjeldende betalingssatser for SFO, moderasjonsordninger, og gebyrer for sen henting av barn på SFO fastsettes årlig av Lokalstyret i gebyrregulativet.
Longyearbyen lokalstyre sitt gebyrregulativet for 2023 finner du her

SFO-plassen skal betales hver måned på egen tilsendt faktura. 
Foreldrebetalingen faktureres fra det tidspunktet plassen er disponibel.

Det gis søskenmoderasjon (30%) på fast plass fra og med barn 2. barn i SFO eller barnehage. Det gis også søskenmoderasjon for familier om har barn både i barnehage og på SFO.
I disse tilfellene må SFO få beskjed om følgende:

  • navn på barn i barnehage, fødselsdato og navn på barnehage.

     

Visma flyt skole - App for foresatte

SFO benytter Visma flyt skole som foreldreportal. 
Ved å laste ned appen "Min skole" vil en på en enkel måte kunne kommunisere med SFO. Appen finnes både for iOS og Android.

Se her for bruksanvisning for nedlasting av foresatt app - Visma flyt skole