Longyearbyen lokalstyre har mottatt noen bekymringsmeldinger fra innbyggere om lagring av bensinkanner og brennbare væsker som blir oppbevart for nærme boliger. Det er også meldt om at det står en del avskiltede biler ved husene, og at disse tar opp parkeringsplass for øvrige leietakere.

Befaring

Under forrige befaring, som ble utført av Brann og redning og Sysselmesteren avdekket vi flere tilfeller der det er plassert bensinkanner og andre brennbare væsker inntil husveggene. Her skal det være et minimum avstand på 10 meter fra bebyggelse.

Noen steder var det også store ansamlinger skrot, som skutervrak og andre ting som ikke naturlig hører til en vanlig husstand. Det endte med noen muntlige pålegg om å fjerne brennbare væsker, som var lagret ved inngangsparti.

Biler og skutere

Vi ser også at det er flere avskiltede biler og skutere som opptar parkeringsplass for andre kjøretøy, som er i bruk.

Avskiltet kjøretøy er til hinder for fremkommelighet til nødetatene, ved eventuelle hendelser. De er også til hinder for en effektiv snøbrøyting på vinterstid.

Vi håper derfor at alle kan bidra til en mer ryddig by, og sørger for:

  • Å lagre brannfarlige væsker minst 10 meter fra husvegg.
  • Holde orden og ryddighet i felles ganger, da dette er en del av rømningsveiene.
  • At avskiltede kjøretøy blir fjernet, og satt på egnet sted eller levert til miljøstasjonen.           
  • Miljøstasjonen kan også bistå med å hente disse.

At leietakere/huseiere bidrar til en generell orden og ryddighet utenfor sin bopel.

For ordens skyld minner vi om forskriften for brannvern for Svalbard. Denne sier blant annet at både eier og bruker av brannobjekt har plikt til å sørge for at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebyggelse av brann, og innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå.

Vi håper på alles velvilje i arbeidet for at Longyearbyen skal bli både sikker og ryddig.