Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Delplan D39 Lia og Vannledningsdalen - varsel om oppstart og offentlig høring av planprogram (25.2.)

I samsvar med Svalbardmiljøloven § 50, 3.ledd har teknisk utvalg i sak 18/7 vedtatt å varsle oppstart og legge planprogram ut på høring. Forslagstiller er Longyearbyen lokalstyre.

Inkludert i planområdet er alle boligområder, all infrastruktur og grøntstruktur og mulige områder for sikringstiltak i Vannledningsdalen og Lia under Sukkertoppen. Lokalstyret skal planlegge slik at folk kan bo trygt i Longyearbyen i framtida. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har hovedansvaret for utarbeidelse av det skred- og konstruksjonstekniske i denne delplanen, og vil levere forslag til sikringsalternativer. En utfordring ligger i gode utredninger og valg av langsiktig perspektiv i planløsning. Lokalstyre vil ivareta samfunnsøkonomi i sikringsalternativene og trygge boforhold for menneskene i byen.

Vi ønsker innspill på varsel om oppstart og alle deler av planprogrammet, også på utredningstema/-rapporter og medvirkning. Som det går fram av programmet er det ikke framsatt noen konkrete alternativ for omfang av skredsikringen. Planprogrammet skisserer et spenn i alternative løsninger:

  • omfattende og kostbar skredsikring, der relativt mange boliger i planområde fortsatt kan være bebodde. Infrastruktur som veg, vann/avløp og fjernvarme ligger i hovedsak i dagens traseer

  • noe skredsikring og større kostnader i flytting/sikring av infrastruktur, og der relativt mange av boligene innenfor deler av planområdet blir foreslått revet

Lokalstyret har det helhetlige og samfunnsmessige utviklingsansvaret for området.

Følgende dokumenter er lagt ut på vår hjemmeside www.lokalstyre.no

  • Planprogram for høring – Delplan 39 for Lia og Vannledningsdalen, datert Januar 2018

  • Saksframlegg, datert 10.01.2018

Skriftlige innspill til varsel om oppstart og planprogram sendes innen 25. februar 2018 til Longyearbyen lokalstyre, pb 350, 9171 Longyearbyen, postmottak@lokalstyre.no. Innspill merkes med sak 2017/2096