Lokalstyret vedtok delplan D57 Sjøområdet sør i sak 5/23 på møte den 21.2.2023. Sysselmesteren på Svalbard fremmet innsigelse boligformålet i delplanen, og planen er nå vedtatt uten boligformål. Boligformålet er unntatt rettsvirkning, mens innholdet i planen forøvrig kan realiseres. Lokalstyret vil be Sysselmesteren om mekling på boligformålet.

Lokalstyrets planvedtak kan påklages innen 3 uker, jamfør forvaltningsloven kapittel VI. Klagen sendes til postmottak@lokalstyre.no

Følgende dokumenter hører til saken:

Dokumenter ved offentlig ettersyn:

Eventuelle spørsmål kan stilles til plankonsulent Multiconsult AS ved Tom Langeid tlf. 95190790, e-post: tom.langeid@multiconsult.no eller Longyearbyen lokalstyre ved plansjef John Haugen tlf. 40240118, e-post: john.haugen@lokalstyre.no