Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer

Delplan for Longyearbyen kirkegård

Delplan for Longyearbyen kirkegård, planid: D50, ble vedtatt av Longyearbyen lokalstyret på møte den 15.6.2021. Vedtaket er fattet i henhold til svalbardmiljølovens § 52. 

Begrenset høring - utvidelse av planområde - Delplan for Vannledningsdalen

Det varsles om forslag til endret planavgrensning som vil berøre formålene N5 (Funken), B15 og F12 med tilhørende veiformål i Arealplanen for Longyearbyen. Arealet innlemmes i planavgrensningen for å sikre tilstrekkelig areal for framtidig skredsikringsløsning og tilkomst til disse.

Berørte parter (Naboer, NFD, NVE og Sysselmannen på Svalbard) er varslet særskilt. Frist for uttalelser settes til 06.08.2021

Illustrasjon utvidet planområde, endring markert med rød skravur

Innbyggermedvirkning - Longyearbyen 2033

MNU 2021 - gjestebud.jpg

– Vi ser behov for å oppdatere planen på grunn av de stadige omveltningene i byen. Alt fra sikkerhet og skred, gruvedrift og endring av samfunnsstrukturen, sier MNU-leder Stein Ove Johannessen.

Delplan for felt BA6 Sjøskrenten Vest- planutkast på offentlig ettersyn

Teknisk utvalg har i møte 1.6.2021, sak  24/21 fattet vedtak om at planforslag til Delplan for felt BA6 Sjøskrenten Vest (D59) med planbeskrivelse, ROS-analyse, utfyllende bestemmelser og plankart legges ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjøres med hjemmel i Svalbardmiljøloven § 50, 4 ledd.

D59 Høring - Bilde planavgrening
1