Longyearbyen lokalstyre (LL) besluttet i mars 2022, med revisjon i juni 2023, å kartlegge Longyearbyens transportsystem på land, luft og sjø. 

Lokalstyret ønsket økt kunnskap og innsikt i relevante samfunnsbehov, problemstillinger og utfordringer i transportsystemet som anbefales løst med hensyn til bærekraft, klimautslipp, rasjonalitet og effektivitet i transportsystemet.  

Transportøkonomisk institutt (TØI) har vært engasjert av LL som prosjektleder på oppdraget. UiT – Norges Arktiske Universitet har bistått i medvirknings- og involveringsarbeidet mot transportsystemets kunder, leverandører og premissgivere. 

Kartleggingsarbeidet er gjennomført sommer-høst 2023 og har bestått av questback undersøkelser, transport- og mobilitetskafe og dialogseminar i Longyearbyen. Nå foreligger fagrapporten «Kunnskapsgrunnlag for bærekraftig transport og logistikk i Longyearbyen og Svalbard»

Fagrapporten beskriver status i transportsystemet for Longyearbyen og peker samtidig på anbefalinger til tiltak som kan bidra til forbedringer og utvikling i transportsystemet. 

Fagrapporten skal nå til behandling i prosjektets styringsgruppe, før den oversendes med styringsgruppens anbefaling som faktagrunnlag til lokalpolitisk behandling og departementenes arbeid med ny Svalbardmelding og ny nasjonal transportplan i 2024.  

Hele rapporten, alternativt sammendrag kan også lastes ned fra TØI sin hjemmeside på denne linken (klikk her)

 

Kontaktpersoner:
Prosjektansvarlig/næringssjef           Lennarth Kvernmo      lennarth.kvernmo@lokalstyre.no 
Prosjektleder TØI                               Eivind Farstad             eivind.farstad@toi.no