Vi vet aldri når en uønsket hendelse rammer oss som samfunn, eller hva den uønskede hendelsen består av. Derfor er det viktig å være godt forberedt. Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen for Longyearbyen 2023 omhandler uønskede hendelser som kan ramme Longyearbyen lokalstyre og Longyearbyen som samfunn. Formålet er å unngå at liv, helse og materielle verdier settes i fare eller blir ødelagt.

En betydelig mengde tverrfaglig arbeid er lagt ned i denne analysen. Det er mange som har vært involvert i arbeidet, og det har kommet gode innspill fra ulike aktører lokalt og nasjonalt. For å systematisere og kvalitetssikre arbeidet, har Longyearbyen lokalstyre benyttet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin veileder for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Ny helhetlig ROS analyse for Longyearbyen  ble vedtatt i lokalstyremøte 19. september 2023