ข้อมูล

เงินช่วยเหลือเพื่อการเดินทางกลับบ้านที่มีระยะเวลาจำกัดสำหรับแรงงานชาวต่างชาติที่ถูกพักงานในลองเยียร์เบียน

 

เนื่องด้วยโควิด - ๑๙ มีแรงงานจำนวนมากที่ถูกพักงานในลองเยียร์เบียน การแพร่ระบาดโรคนี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีแรงงานที่ยังไม่ได้กลับไปทำงาน เนื่องด้วยความรู้ที่ทางเรามีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลทางด้านภาคธุรกิจท้องถิ่น ทางเราถือว่าผู้ที่ถูกพักงานที่ยังไม่ได้กลับมาทำงานภายในฤดูใบไม้ร่วงนี้คงไม่ได้กลับไปทำงานภายในปีนี้ เทศบาลท้องถิ่นลองเยียร์เบียนได้รับมอบหมายจากกระทรวงยุติธรรมและการเตรียมความพร้อมให้บริหารสิ่งเหล่านี้ “เงินช่วยเหลือเพื่อการเดินทางกลับบ้านสำหรับแรงงานชาวต่างชาติที่ถูกพักงาน”

 

เงินช่วยเหลือนี้มีระยะเวลาจำกัด และจะมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ชาวต่างชาติเพื่อเดินทางกลับบ้าน และครอบครัวของกลุ่มเหล่านี้ที่พักอาศัยอยู่ในลองเยียร์เบียน และ ณ ขณะนี้ไม่สามารถเลี้ยงดูตนเองทางด้านการเงินได้ โครงการเงินช่วยเหลือนี้จะรวมไปถึงการซื้อตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดหาเอกสารประกอบในการเดินทางที่จำเป็น ถ้ามี เจ้าหน้าที่โดยผู้ว่าราชการที่สวาลบาร์ดเป็นฝ่ายจองและชำระค่าตั๋วเครื่องบิน โครงการเงินช่วยเหลือนี้มีระยะเวลาจำกัด เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าเดินทางจะมอบให้เพียงแค่จนถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๐๒๐

 

ใครสามารถรับเงินช่วยเหลือนี้บ้าง

เงินช่วยเหลือนี้สามารถมอบให้กับแรงงานที่ทำการยื่นคำร้องดังต่อไปนี้

เอ) ผู้ที่ถูกพักงานจากที่ทำงานภายในพื้นที่ออกมาตรการไว้ในลองเยียร์เบียน

บี) ผู้ที่ลงทะเบียนในทะเบียนราษฎรของสวาลบาร์ด ซึ่งมีที่อยู่อาศัยในพื้นที่ออกมาตรการไว้ในลองเยียร์เบียน

ซี) ผู้ที่จำเป็นต้องเสียภาษีในสวาลบาร์ดภายในปี ๒๐๒๐ โดยผ่านเงื่อนไขในการทำงานกับนายจ้างคนปัจจุบันนี้

ดี) ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ออกมาตรการไว้ในลองเยียร์เบียน

 

ผู้ร้องขอที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในวรรคหนึ่ง อาจจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับค่าเดินทางสำหรับบุตรและคู่ครอง/คู่สมรส/คู่ชีวิต ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในวรรคแรก ตังอักษร บี และ ดี  ในกรณีพิเศษอาจจะมีการมอบเงินช่วยเหลือนี้ให้กับผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติครบตรงตามข้อกำหนดในวรรคหนึ่ง

 

เงินช่วยเหลือนี้ไม่ได้มอบให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

เอ) ผู้ที่มีเหตุผลที่ทำให้เชื่อได้ว่า บุคคลดังกล่าวนั้นมาที่สวาลบาร์ดโดยมีจุดประสงค์เพื่อได้รับเงินช่วยเหลือนี้

บี)  ผู้ที่มีเหตุผลที่ทำให้เชื่อได้ว่า ปล่อยให้ตนเองถูกพักงานโดยมีจุดประสงค์เพื่อได้รับเงินช่วยเหลือนี้

ซี) ผู้ที่มีเหตุผลที่ทำให้เชื่อได้ว่า มีจุดประสงค์ที่จะเดินทางกลับมาที่สวาลบาร์ดในอีกไม่นาน ถึงแม้ว่าบุคคลดังกล่าวนั้นไม่สามารถกลับมาทำงานปกติธรรมดาได้

ดี) ผู้ที่มีคู่ครอง คู่สมรส คู่ชีวิต หรือมีบุตรที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ซึ่งยังคงอยู่ที่ลองเยียร์เบียนต่อ หรือ

อี) ผู้ที่ขึ้นอยู่กับสภาพการเงินทั้งหมดของครัวเรือนสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ หรือจัดหาเงินทุนในการเดินทางไปยังแผ่นดินใหญ่

 

นอกจากนี้ยังไม่มอบเงินช่วยเหลือนี้ให้กับผู้ที่ถูกออกหมายจับ ผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหา หรือจำเลยที่มีความผิดทางอาญา และไม่ต้องการให้บุคคลดังกล่าวนั้นได้เดินทางออกนอกประเทศ พนักงานอัยการผู้ปฏิบัติงานจะตัดสินใจว่าคดีอาญาเป็นอุปสรรคต่อการมอบเงินช่วยเหลือนี้ให้หรือไม่

 

นอกเหนือจากนี้มีข้อกำหนดไว้ว่าคู่ครอง คู่สมรส คู่ชีวิต หรือบุตรที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี จะยังคงไม่ได้อาศัยอยู่ในลองเยียร์เบียนต่อไป

 

ผู้รับเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าเดินทางจะมีสิทธิเดินทางกลับไปที่สวาลบาร์ดได้ภายในระยะหลัง

 

 

มาตรการ

สิ่งเหล่านี้เป็นบทแปลของเนื้อหาในมาตรการที่ออกโดยทางการนอร์เวย์ บทแปลนี้ไม่เป็นบทแปลฉบับทางการแห่งกฎหมาย สิ่งเหล่านี้ทำขึ้นมาเพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ถ้าหากว่าเนื้อในภาษานอร์เวย์ และในภาษาไทยไม่ตรงกัน ดังนั้นฉบับภานอร์เวย์มีผลบังคับใช้

 

มาตรการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือเพื่อการเดินทางที่มีระยะเวลาจำกัดสำหรับแรงงานชาวต่างชาติและครอบครัวของกลุ่มเหล่านี้ที่ถูกพักงานในลองเยียร์เบียน

 

มาตรา ๑ จุดประสงค์

จุดประสงค์ของโครงการเงินช่วยเหลือนี้คือ ให้ความช่วยเหลือกับแรงงานชาวต่างชาติที่ถูกพักงานที่ลองเยียร์เบียนเพื่อให้กลุ่มเหล่านี้สามารถมีโอกาสเดินทางกลับไปยังประเทศบ้านเกิดขิงตนเองได้ โครงการเงินช่วยเหลือนี้จะบรรเทาผลของมาตรการเพื่อจำกัดการระบาดของโรคโควิด - ๑๙ และจะทำให้แน่ใจว่า ผู้ที่ถูกพักงานและครอบครัวของกลุ่มเหล่านี้สามารถเดินทางออกจากสวาลบาร์ดได้  ในขณะที่กลุ่มเหล่านี้ไม่สามารถเลี้ยงตนเองได้ในสวาลบาร์ด หรือมีเงินส่วนตัวเพียงพอที่จะเดินทางไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง

มาตรา ๒ ใครสามารถรับเงินช่วยเหลือนี้บ้าง

เงินช่วยเหลือนี้สามารถมอบให้กับแรงงานที่ทำการยื่นคำร้องดังต่อไปนี้

เอ) ผู้ที่ถูกพักงานจากที่ทำงานภายในพื้นที่ออกมาตรการไว้ในลองเยียร์เบียน

บี) ผู้ที่ลงทะเบียนในทะเบียนราษฎรของสวาลบาร์ด ซึ่งมีที่อยู่อาศัยในพื้นที่ออกมาตรการไว้ในลองเยียร์เบียน

ซี) ผู้ที่จำเป็นต้องเสียภาษีในสวาลบาร์ดภายในปี ๒๐๒๐ โดยผ่านเงื่อนไขในการทำงานกับนายจ้างคนปัจจุบันนี้

ดี) ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ออกมาตรการไว้ในลองเยียร์เบียน

ผู้ร้องขอที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในวรรคหนึ่ง อาจจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับค่าเดินทางสำหรับบุตรและคู่ครอง/คู่สมรส/คู่ชีวิต ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในวรรคแรก ตังอักษร บี และ ดี 

ในกรณีพิเศษอาจจะมีการมอบเงินช่วยเหลือนี้ให้กับผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติครบตรงตามข้อกำหนดในวรรคหนึ่ง

มาตรา ๓ ผู้ที่ยังไม่สามารถรับเงินช่วยเหลือนี้ได้

 

 เงินช่วยเหลือนี้ไม่ได้มอบให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

เอ) ผู้ที่มีเหตุผลที่ทำให้เชื่อได้ว่า บุคคลดังกล่าวนั้นมาที่สวาลบาร์ดโดยมีจุดประสงค์เพื่อได้รับเงินช่วยเหลือนี้

บี)  ผู้ที่มีเหตุผลที่ทำให้เชื่อได้ว่า ปล่อยให้ตนเองถูกพักงานโดยมีจุดประสงค์เพื่อได้รับเงินช่วยเหลือนี้

ซี) ผู้ที่มีเหตุผลที่ทำให้เชื่อได้ว่า มีจุดประสงค์ที่จะเดินทางกลับมาที่สวาลบาร์ดในอีกไม่นาน ถึงแม้ว่าบุคคลดังกล่าวนั้นไม่สามารถกลับมาทำงานปกติธรรมดาได้

ดี) ผู้ที่มีคู่ครอง คู่สมรส คู่ชีวิต หรือมีบุตรที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ซึ่งยังคงอยู่ที่ลองเยียร์เบียนต่อ หรือ

อี) ผู้ที่ขึ้นอยู่กับสภาพการเงินทั้งหมดของครัวเรือนสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ หรือจัดหาเงินทุนในการเดินทางไปยังแผ่นดินใหญ่

 

นอกจากนี้ยังไม่มอบเงินช่วยเหลือนี้ให้กับผู้ที่ถูกออกหมายจับ ผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหา หรือจำเลยที่มีความผิดทางอาญา และไม่ต้องการให้บุคคลดังกล่าวนั้นได้เดินทางออกนอกประเทศ พนักงานอัยการผู้ปฏิบัติงานจะตัดสินใจว่าคดีอาญาเป็นอุปสรรคต่อการมอบเงินช่วยเหลือนี้ให้หรือไม่

 

มาตรา ๔ เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าเดินทาง

 

โครงการเงินช่วยเหลือนี้จะรวมไปถึงการซื้อตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดหาเอกสารประกอบในการเดินทางที่จำเป็น ถ้ามี ทางเจ้าหน้าที่จะเป็นฝ่ายจองและชำระค่าตั๋วเครื่องบิน

 

ในขณะที่ออกเดินทางจะได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการเดินทางให้ ซึ่งรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในระหว่างการเดินทาง ซึ่งเป็นจำนวนเงิน ๘๐๐ โครณต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน และ ๑๑๐๐ โครณต่อเด็กหนึ่งคน

 

มาตรา ๕ ข้อกำหนดสำหรับคำร้องขอ ดังนี้

 

การยื่นขอเงินช่วยเหลือนี้จะถูกยื่นในแบบฟอร์มที่ถูกกำหนดไว้ไปยังเทศบาลท้องถิ่นลองเยียร์เบียน คู่สมรส คู่ครอง และครอบครัวที่มีบุตรจะทำการยื่นใบร้องขอเดียวกัน

ในคำร้องขอจำเป็นต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

เอ. ชื่อตัวของลูกจ้าง ที่อยู่ สัญชาติ สถานภาพการสมรส หมายเลขบัญชี และหมายเลข-ดี

บี. สมาชิกในครอบครัว ถ้ามี

ซี. ชื่อตัวของนายจ้าง และระยะเวลาที่ผู้ร้องขอถูกพักงาน

ดี. การยื่นหลักฐานประกอบมีดังนี้ ใบพักงาน และสัญญาว่าจ้าง ซึ่งเป็นมูลฐานของการพักงาน

อี. การยื่นหลักฐานส่วนบุคคลเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นตัวของท่านที่แท้จริง

เอฟ. การยื่นเอกสารประกอบที่เหมาะสมเพื่อรับรองว่าผู้ร้องขออาศัยอยู่ที่ลองเยียร์เบียน

จี. การรับรองค่าแรงโดยการยื่นสลิปเงินเดือนภายในสามเดือนสุดท้ายของตนเอง และคู่ชีวิต/คู่สมรส/คู่ครอง ถ้ามี

 

ในกรณีพิเศษอาจจะมีการมอบเงินช่วยเหลือนี้ให้กับบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดทางด้านหลักฐานประกอบข้างต้นนี้

 

มาตรา ๖ เทศบาลท้องถิ่นลองเยียร์เบียนได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวนี้

 

เทศบยาลท้องถิ่นลองเยียร์เบียนสามารถตรวจสอบได้ว่าเงื่อนไขในการมอบเงินช่วยเหลือนี้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข โดยการเรียกร้องว่า ผู้ร้องขอจำเป็นต้องทำสิ่งดังต่อไปนี้

เอ. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นเพื่อพิจารณาคำร้องขอนี้

บี. ท่านจำเป็นต้องมาด้วยตนเอง หรือพิสูจน์ในวิธีอื่นว่าผู้ร้องขออยู่ในลองเยียร์เบียนจริง สิ่งเหล่านี้มีผลบังคับใช้ต่อสมาชิกในครอบครัวคนอื่นที่ยื่นขอเงินช่วยเหลือนี้ให้ ถ้ามี

 มาตรา ๗ หน้าที่ในการชำระเงินคืน

 หากผู้ร้องขอที่ให้ข้อมูลที่ไม่ครบสมบูรณ์ หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และสิ่งเหล่านี้หมายความว่า ท่านได้รับเงินช่วยเหลือที่ไม่ควรจะได้รับ หรือเงินช่วยเหลือเป็นจำนวนเงินที่มากเกินไป หากเช่นนี้แล้ว ผู้จัดการเงินช่วยเหลือสามารถเรียกร้องให้ชำระคืนจำนวนที่ไม่สมควรจะได้รับได้

 มาตรา ๘ เงื่อนไขเพื่อรับเงินช่วยเหลือนี้

 เงินช่วยเหลือนี้จะถูกชำระให้เฉพาะในกรณีที่ผู้รับเงินได้เดินทางภายในหนึ่งเดือนหลังจากวันที่ลงมติเพื่ออนุมัติให้รับเงินช่วยเหลือนี้

 หากมีการละเมิดระยะเวลากำหนดนี้ สิทธิในการได้รับเงินช่วยเหลือนี้จะสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตามทางเทศบาลท้องถิ่นลองเยียร์เบียนอาจจะยืนยันมติที่ได้ออกมาแล้วในการให้เงินช่วยเหลือนี้ หากเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ร้องขอ ซึ่งขัดขวางการเดินทางดังกล่าวนั้น

 

มาตรา ๙ มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่

 มาตรการนี้เริ่มมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๐๒๐ และมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๐๒๐

           

คำชี้แนะสำหรับแบบฟอร์มร้องขอ

แบบฟอร์มร้องขอทางอิเล็กทรอนิกส์