Pressemelding 9. mars 2021

Longyearbyen lokalstyre (LL) har sammen med Visit Svalbard arbeidet med å avdekke status for deler av næringslivet i Longyearbyen som er rammet av COVID-19. Undersøkelsene viser at reiselivet har brukt opp sin egenkapital. Dette har skapt en uholdbar likviditetssituasjon som nå må håndteres for å unngå konkurser i næringen.

Utfordringene er kommunisert til politisk ledelse og opposisjon i lokalstyret samt deler av administrasjonen som arbeider med næringssaker. Gruppelederne i lokalstyret har også vært involvert for å drøfte og løfte situasjonsbildet. Dette har skapt resultater i form av at Stortinget for to uker siden, etter innspill fra finanskomiteen på Stortinget vedtok å bevilge 40 mnok i en Svalbardpakke 2

 Lokalstyreleder Arild Olsen og næringssjef Lennarth Kvernmo i LL sier at både Visit Svalbard og Longyearbyen lokalstyre har oppnådd å bli hørt på det man har påpekt en stund, nemlig at  reiselivet på Svalbard er svært hardt rammet av pandemien. Derfor har Svalbard fått midler i form av en kompensasjonsordning som nå prioriteres mot tiltak som kan hjelpe denne næringen som nå befinner seg i en likviditetsmessig utfordrende situasjon. Visit Svalbard har bidratt med gode innspill i prosessen sier næringssjefen.

 Det skal være jevnlig dialog mellom lokalstyret og departementet for å danne et snarlig grunnlag for en forskrift med kriterier for Svalbardpakke 2 slik at midlene tilflyter reiselivsaktørene så snart som praktisk mulig. Saken er også diskutert i nærings- og miljøutvalget 9 mars.

Denne økonomiske tiltakspakken skal avhjelpe en akutt likviditetssituasjon på kort sikt, blant annet fordi fastlandets kompensasjonsordning ikke helt har truffet næringen på Svalbard slik den burde sier lokalstyreleder Arild Olsen.

Næringssjefen i LL anmoder virksomhetene allerede nå å forberede seg på søknadsrunden kommende kompensasjonsordning i Svalbardpakke 2. En slik forberedelse innebærer at virksomhetens regnskaper brytes ned på månedlig basis for perioden mars 2020 til desember 2020. Trolig vil dette  være et av flere kriterier for å motta kompensasjon fra Svalbardpakke 2. Kontrollen på at tallene som sendes inn er riktige vil skje i etterkant.

Ordningen defineres derfor som en kompensasjonsordning og vil altså baseres på tillit. Brudd på tilliten vil sanksjoneres med krav om tilbakebetaling av tilskudd på markedsmessige betingelser repliserer næringssjefen.

 Ellers nevner lokalstyreleder Arild Olsen at lokalstyret vil spille inn kriterier som ellers understøtter norsk svalbardpolitikk. Det mest åpenbare her er forhold som sikrer et godt arbeidsliv, men også virksomhetens tilhørighet kommer til å bli et kriteria. Eksempelvis at ansvarlige selskaper er 100 % norsk eid samt at aksjeselskaper minimum er 34 % eiet av norske statsborgere og skattemessig registrert i Longyearbyen. Alternativet vil være at virksomheten har drevet på Svalbard og har ordnede arbeidsforhold f.eks. i minimum 5 år. 

Også andre kriterier som underbygger Svalbardpolitikken vil bli vurdert. Men nøyaktig hva det blir til, ja det får vi komme tilbake til sier lokalstyrelederen, og legger til at kriteriene skal ut på høring og behandling i flere organer for ordningen er endelig på plass.


Kontaktpersoner
Lokalstyreleder Arild Olsen                                        Telefon 951 77435
Næringssjef Lennarth Kvernmo                                Telefon 900 36666
Administrasjonssjef Hege W. Fagertun                    Telefon 951 22422