Longyearbyen lokalstyre har engasjert en ekstern klimarådgiver for å utarbeide klimaregnskap for Longyearbyen som samfunn. Klimaregnskapet omfatter de direkte, fysiske klimagassutslippene som skjer innenfor Longyearbyens planområde. Dette betyr for eksempel at utslippene som følge av forbrenning av diesel i et kjøretøy inkluderes, men ikke utslippene som skjer i forbindelse med produksjon av kjøretøyet. Disse utslippene tilskrives det stedet der produksjonen er geografisk plassert.

Metoden for beregninger i klimaregnskapet baseres på prinsippene i Miljødirektoratets kommunefordelte klimagasstatistikk. Utslippsregnskapet viser utslipp av de tre klimagassene CO₂, metan (CH₄) og lystgass (N₂O) og regnes om til CO2-ekvivalenter. Klimaregnskapet skal beregnes med tall fra 2021.

Arbeidet med Longyearbyens første temaplan for klima, miljø og energi er startet og planprogrammet til temaplanen blir lagt ut på høring 5. november i år. Klimaregnskapet skal foreligge i løpet av 2023. 

>> Orientering om arbeidet med temaplanen og klimaregnskapet på Lokalstyremøte 18.10.2022 (pdf)

>> Mer informasjon om klimagassregnskap (miljodirektoratet.no)