Endringene av organisasjonsform kommer som et resultat av statsbudsjettet for 2022 hvor staten setter krav om et regnskapsmessig og organisasjonsmessig skille mellom drifta av energiforsyningen og annen virksomhet i Longyearbyen lokalstyre.

Lokalstyret har fulgt opp kravet fra staten og besluttet høsten 2021 ny styringsform for energiområdet. Svalbard Energi AS ble etablert. På våren 2022 ble styret valgt og alt er nå klargjort for den formelle virksomhetsoverdragelsen fra Longyearbyen energiverk. Svalbard Energi AS skal produsere og distribuere strøm og fjernvarme til selvkost til alle abonnenter på en rasjonell og sikker måte.

Saken om virksomhetsoverdragelse ble behandlet og vedtatt i lokalstyremøtet tirsdag 13. desember. Det er utarbeidet overføringsavtale og eierskapsmelding i sakens anledning.   

Oppdraget
Oppdraget med å skille mellom drift av energiforsyning og annen virksomhet i Longyearbyen lokalstyre står beskrevet i statsbudsjettet for 2022. I samme budsjett fremkommer det at Longyearbyen lokalstyre fortsatt skal ha ansvaret for energiproduksjon i Longyearbyen ved overgangen til en ny energiløsning og at Longyearbyen lokalstyre er ansvarlig for å få etablert et nytt energiverk i Longyearbyen.

Ansatte
Ansattes plikter, rettigheter og goder overføres til Svalbard Energi AS i sin helhet. På de områder hvor det er rasjonelt, relevant og kostnadsbesparende skal tjenester leveres av ansatte i Longyearbyen lokalstyre. Dette gjelder blant annet HR-tjenester, IT-tjenester og sentralbord inkludert kundeveiledning m.m.

Eierstyring
Eiermyndigheten skal først og fremst utøves gjennom generalforsamling og følge aksjelovens regler om rollefordeling mellom selskapets organer. Svalbardloven trumfer imidlertid aksjeloven innenfor Longyearbyen lokalstyrets ansvarsområder og er tydelig på at ansvaret for forsyningssikkerheten og infrastrukturen fortsatt ligger hos Longyearbyen lokalstyre og at Svalbard Energi AS kun skal utføre arbeidet på vegne av Longyearbyen lokalstyre. Det er derfor utformet en tydelig eierskapsmelding og endrede vedtekter som regulerer forholdet og gir Longyearbyen lokalstyre trygghet for at ansvaret og nødvendig samhandling vil bli ivaretatt.

Gebyrer
Svalbard Energi AS skal produsere og distribuere strøm og fjernvarme til selvkost og gebyrregulativet skal, i henhold til Svalbardloven bestemmelser, besluttes av lokalstyret. Det betyr i praksis at selskapets forslag til gebyr først saksbehandles av Svalbard Energi AS og at styret i selskapet oversender et forslag til administrasjonen i Longyearbyen lokalstyre. Videre må administrasjonen i Longyearbyen lokalstyre utarbeide saksfremlegg til administrasjonsutvalget som igjen avgir en innstilling til lokalstyret for endelig beslutning. Lokalstyrets vedtak må deretter tas inn i Svalbard Energi AS sitt budsjett.

Fakta
Energiverket i Longyearbyen har tidligere vært organisert både som AS og KF. Longyearbyen lokalstyre overtok ved etableringen i 2002 samtlige aksjer i Svalbard Samfunnsdrift AS (SSD) som senere endret foretaksnavn til Bydrift Longyearbyen AS (Bydrift AS). Bydrift AS ble i 2008 omdannet til Bydrift Longyearbyen KF (Bydrift KF). I 2013 ble Bydrift KF innlemmet i LLs virksomhet og aktiviteten i Bydrift KF ble da videreført i en sektor.

Nå er Svalbard Energi AS etablert. Dagens energisjef, Hans Normann, går inn i rollen som daglig leder i Svalbard Energi AS. Selskapets styre består av styreleder Eirin Kjølstad og styremedlemmene Ivar Børseth, Steinar Eikaas og Cecilie Østerlie. Irina Sandmo stiller i styret som ansattrepresentant.