Forslag til planprogram for temaplan for klima, miljø og energi 2024-2036 lå ute til offentlig ettersyn i perioden 07.11.2022- 12.12.2022.  Det ble mottatt 9 skriftlige innspill til planen. 

Høringsinnspillene gir uttrykk for at planprogrammet og selve temaplanen blir tatt godt imot. Samtlige takker for muligheten til å gi innspill i tidligfase og ønsker å komme med innspill til temaplanen og handlingsprogrammet på et senere tidspunkt. Flere gir også uttrykk for at de ønsker å bidra underveis i planprosessen. Det har kommet mange gode innspill, både til relevant kunnskapsgrunnlag, aktuelle problemstillinger, temaer og opplegg for medvirkning. Flere av innspillene er nå innarbeidet i planprogrammet. Her kan du lese en kort oppsummering av alle innspillene med kommentarer fra LL.

Planprogrammet  gjør rede for formålet med planarbeidet og setter tydelige rammer for hva temaplanen skal inneholde. Den utdyper hovedtemaene; klima, miljø og energi og beskriver hvordan man skal arbeide helthetlig med temaene gjennom en kunnskapsdel, strategidel og handlingsdel.

Planprogrammet skal opp til politisk behandling hos Miljø- og næringsutvalget 7.mars

Vi ønsker å benytte anledning til å takke for alle innspillene som har kommet!

 

 

 

Dokumenter i saken: