Planstrategien er en del av de overordnede føringene for hvilke planer som skal utarbeides og vedtas i løpet av perioden 2020-2023. Stratgien for Longyearbyen lokalstyre (LL) er sterkt knyttet opp mot utvalget av FNs bærekraftsmål og rulleringen av lokalsamfunnsplanen som pågår i. Lokalstyre vedtok planstrategien i sak 83/20 den 15.12.2020, sammen med de bærekraftsmålene som er utpekt som viktigst for Longyearbyen framover i lokalsamfunnsarbeidet, både innenfor planlegging og i tjenestene som vi tilbyr.

En planstrategi på fastlandet der de følger reglene i plan- og bygningsloven, ville vært mer omfattende enn den som er vedtatt. Longyearbyen lokalstyre har valgt å forenkle arbeidet siden plandelen av plan- og bygningsloven ikke gjelder for Svalbard. 

Planstrategien svarer på hvilke planer som må prioriteres politisk og admininstrativt for å nå bærekraftsmålene. Planene som skal utarbeides vil også legge sterke føringer for handlingsprogram og økonomiplanarbeidet i LL.