Befolkningsvarslingssystemet testes to ganger per år. 

I Longyearbyen tester vi dagen etter nasjonal varslingsprøve på mobil, andre torsdag i januar og andre torsdag i juni klokken 12:00.

Befolkningsvarsling i Longyearbyen blir torsdag 13. juni klokken 12:00.

Flere tester

Longyearbyen lokalstyre innførte i 2021 et system for masseutsendelse av SMS-varsling til befolkningen om akutte hendelser skulle oppstå, og vi har utført flere tester.

Systemet varsler gjennom basestasjonene til Telenor Svalbard og vil sende melding til alle mobiltelefoner knyttet til basene. Systemet vil ikke skille mellom fastboende, tilreisende, barn eller voksne og vil kun benyttes ved hendelser innenfor Longyearbyen lokalstyres arealplanområde.

Strengt regulert

Siden systemet er et masseutsendelsessystem, og ikke kan styres likt de SMS-varslingssystemer som benyttes av kommuner på fastlandet, er bruken strengt regulert. Systemet skal utelukkende benyttes i kritiske situasjoner der liv, helse eller eiendom er truet. 

Når en hendelse oppstår vil kriseledelsen hos Longyearbyen lokalstyre og Sysselmesteren vurdere om SMS-varsling skal benyttes for å informere befolkningen.

Varslingssystemet kan ikke benyttes (lånes bort) til andre formål, selv om det hadde vært praktisk å varsle alle i byen samtidig.

Avvik

Gjennom bruk og øvelser har vi sett at det kan være et avvik hos mottaker ved utsendelse av SMS-varslinger. Det kan derfor være fint å videreformidle informasjon til familie og kjente i tilfelle noen ikke har mottatt meldingen.

Her kan du lese mer om beredskapen i Longyearbyen lokalstyre

Vil du ha vårt nyhetsbrev rett i innboksen? Klikk her for å melde deg på


 

English:

A test of the population alert system via mobile is scheduled for Thursday, June 13 at 12:00 PM.

The population alert system is tested twice a year.

In Longyearbyen, we test the day after the national mobile alert test, on the second Thursday in January and the second Thursday in June at 12:00 PM.

The population alert in Longyearbyen will be on Thursday, June 13 at 12:00 PM.

Multiple Tests

In 2021, Longyearbyen local government implemented a system for mass SMS alerts to the population in case of emergencies, and we have conducted several tests.

The system alerts through Telenor Svalbard’s base stations and will send messages to all mobile phones connected to these stations. The system will not differentiate between residents, visitors, children, or adults and will only be used for incidents within the Longyearbyen local government’s zoning area.

Strictly Regulated

Since the system is a mass distribution system and cannot be controlled like the SMS alert systems used by municipalities on the mainland, its use is strictly regulated. The system is to be used exclusively in critical situations where life, health, or property is at risk.

When an incident occurs, the crisis management team at Longyearbyen local government and the Governor will assess whether SMS alerts should be used to inform the population.

The alert system cannot be used (or loaned out) for other purposes, even if it would be practical to notify everyone in town simultaneously.

Deviations

Through use and exercises, we have noticed that there may be deviations in message reception when SMS alerts are sent out. Therefore, it may be helpful to relay information to family and friends in case someone has not received the message.