Longyearbyen lokalstyre ved miljø- og næringsutvalg drøftet vedtektene i PS 59/2021 og besluttet i sitt møte å legge ut vedtektene på offentlig høring på Longyearbyen lokalstyre sin hjemmeside frem til og med 10.1.2022. Høringen distribueres skriftlig i.h.h.t vedlagte mottakerliste. 

Alle som har innspill til høringen oppfordres om å sende inn sine innspill innenfor angitt frist.

Longyearbyen lokalstyre ønsker særlig innspill som kan relateres til følgende spørsmål.

  • Hvilket formål skal et fremtidig næringsfond støtte?
  • Behovene for en veiledningstjeneste og hvordan kan en slik service organiseres, utføres og finansieres?
  • Hvordan skal innkommende søknader organiseres og prioriteres? 
  • Kronologisk på dato? Fortløpende behandling? Fastsatte søknadsfrister (antall gjennom året)?
  • Er det behov for kompetansetiltak knyttet til innføring av næringsfond?
  • Elektronisk søknadssystem?
  • Gjennomgang av vedtektene?
  • Prosjektlederkompetanse?

Alle innspill som sendes inn i forbindelse med høringen vil bli vurdert. Alle innspill sammen med vedtektene vil bli lagt frem for politisk behandling i miljø- og næringsutvalget for behandling. Miljø- og næringsutvalget vil etter sin behandling av høringsinnspillene sende saken videre til lokalstyret for endelig behandling.

Høringsinnspill kan sendes innen fristen 10.1.20.22 på e-post til postmottak@lokalstyre.no merket «høring – vedtekter næringsfond» innen fristen. 

Utkast til vedtekter finner du under vedlegg under.