Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Illustrasjon utvidet planområde, endring markert med rød skravur

Begrenset høring - utvidelse av planområde - Delplan for Vannledningsdalen

Begrenset høring - utvidelse av planområde

Det varsles om forslag til endret planavgrensning som vil berøre formålene N5 (Funken), B15 og F12 med tilhørende veiformål i Arealplanen for Longyearbyen. Arealet innlemmes i planavgrensningen for å sikre tilstrekkelig areal for framtidig skredsikringsløsning og tilkomst til disse.

Berørte parter (Naboer, NFD, NVE og Sysselmannen på Svalbard) er varslet særskilt. Frist for uttalelser settes til 06.08.2021

D59 Høring - Bilde planavgrening

Delplan for felt BA6 Sjøskrenten Vest- planutkast på offentlig ettersyn

D59

Teknisk utvalg har i møte 1.6.2021, sak  24/21 fattet vedtak om at planforslag til Delplan for felt BA6 Sjøskrenten Vest (D59) med planbeskrivelse, ROS-analyse, utfyllende bestemmelser og plankart legges ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjøres med hjemmel i Svalbardmiljøloven § 50, 4 ledd.