I 2022 er det 20 år siden Longyearbyen lokalstyre ble etablert og overtok de fleste samfunnsoppgavene som siden 1989 hadde vært ivaretatt av Svalbard Samfunnsdrift AS. Før dette ble samfunnsoppgavene i hovedsak ivaretatt av Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS. Ved overgangen fra «company town» til folkestyre ga Svalbard Samfunnsdrift ut boken «Fra company town til folkestyre – Samfunnsbygging i Longyearbyen på 78o Nord» høsten 2001.

Etter sondering i det politiske miljøet tar administrasjonssjefen initiativet til at det gis ut en bok som omhandler Longyearbyen lokalstyres etablering og utvikling fra 2002 – 2022, med planlagt utgivelse i jubileumsåret 2022. Med utgangspunkt i bokutgivelsen fra 2001 vil temaene blant annet kunne være

  • Utviklingen i et historisk perspektiv
  • Beskrivelse av virksomheten 2002 – 2022
  • Vurdering av lokalstyret og Longyearbyen lokalstyre og samfunnsutviklingen

Administrasjonsutvalget og administrasjonssjefen foreslås oppnevnt som styringsgruppe - denne får i oppdrag å oppnevne en bokkomité bestående av minimum prosjektleder, redaktør og billedredaktør.  Bokkomiteen vil være ansvarlig for å legge fram prosjektplan, budsjett og forslag til finansiering. Styringsgruppen foreslås gitt mandat til eventuelt å stanse prosjektet etter fremlagt prosjektplan og budsjett dersom prosjektet ikke lar seg realisere innenfor gitte rammer.

Bokprosjektet vil bli behandlet i Administrasjonsutvalget 19.3. og i lokalstyret 1.4.2019.