Teknisk Utvalg gjorde 31.8.2021 vedtak om legge delplan for Bjørndalen og Vestpynten hytteområde ut til offentlig ettersyn.

Plandokumenter:

Høringsfrist:
Innspill og merknader til planarbeidet sendes til Longyearbyen lokalstyre, Pb 350, 9171 Longyearbyen eller postmottak@lokalstyre.no, innen 22.10.2021.