Innfører flere tiltak mot skred og skavelnedfall
I dagens værvarsel er det forventet mye nedbør i form av regn og fortsatt høye temperaturer utover kvelden og natten.

Information in English follows.

Basert på disse værutsiktene og klare skredfaglige råd fra Skred AS innføres følgende tiltak:

 • Ferdsels- og oppholdsforbud i den øverste husrekken i Nybyen innføres fra kl. 18.00 fredag på grunn av forbigående fare for skavelnedfall. (Se kart)
 • Stenging av broen over elven fra vannledningsdalen («Perleporten») blir stengt på grunn av fare for mindre sørpeskred. (Se kart).
 • På grunn av fare for skavelnedfall på veistrekningen Haugen – Nybyen vil det kun være åpent for biltransport til og fra Nybyen av eventuelle beboere og gjester til overnattingssteder og restauranten Coalminers.
 • Vei 300 fra krysset ved broa (Vei 501) til oversiden av Huset vil fortsatt være stengt.
 • Restauranten på Huset vil være tilgjengelig fra den siden som vender mot Longyearelva. Huset vil sørge for eget vaktopplegg.
 • Nattklubben på Huset vil være stengt.
 • Veien videre opp til Sverdrupbyen vil fortsatt også være stengt for all ferdsel bortsett fra organisert transport med bil til restauranten i Gruvelageret.
 • Lysløypa vil fortsatt være stengt.

Det er ventet at temperaturene vil synke og nedbøren avta lørdag slik at situasjonen vil normalisere seg, opplyser sysselmann Kjerstin Askholt. Vi vil derfor gjøre en ny vurdering sammen med Skred AS i morgen, lørdag, sier hun. Sysselmannen oppfordrer folk til ikke å bevege seg i fjellsidene på oversiden av bebyggelsen og generelt ta sine forholdsregler når de ferdes ute i terrenget. Følg med på www.varsom.no På grunn av den økte faren for skavelnedfall anbefaler Sysselmannen at folk ikke benytter turterrenget opp mot Larsbreen før situasjonen er avklart og normalisert.

Følg med på Sysselmannens hjemmesider for oppdatert informasjon. Elle følg med på Sysselmannens og Longyearbyen lokalstyres facebooksider.

Introduces measures against avalanches and cornice fall

In today's weather forecast, much rain and high temperatures are expected throughout the evening and night. Based on these weather forecasts and clear advices from Skred AS, the following measures are introduced:

 • Prohibition of residence in the upper row of houses in Nybyen is introduced from 18.00 hrs Friday due to danger of cornice fall. (See map)
 • The bridge over the river from Vannledningsdalen ("Perleporten") is closed due to the risk of minor slush avalanches. (See map).
 • Due to the danger of cornice fall, the road from Haugen to Nybyen will only be open for car transportation for residents and guests in the hotels and the Coalminers restaurant in Nybyen.
 • Road 300 from the junction at bridge (Road 501) to Huset will still be closed.
 • The restaurant at Huset will be accessible from the side facing Longyearelva. Huset will make their own guard arrangements.
 • The nightclub in Huset will be closed.
 • The road further up to Sverdrupbyen will still be closed for all traffic except for organized transportation by car to the restaurant in Gruvelageret.
 • The ski trail will still be closed.

It is expected that the temperatures will fall and the rainfall will decline on Saturday and that situation will normalize, says Governor Kjerstin Askholt. We will therefore make a new assessment together with Skred AS tomorrow, Saturday, she says. The Governor asks people not to move in the mountainsides on the upper side of the settlement and generally take their precautions when they go out in the terrain. Follow www.varsom.no

Due to the increased risk of cornice falls, the Governor recommends that people do not enter the hiking area towards Larsbreen until the situation is clarified and normalized.

Please stay updated by consulting www.sysselmannen.no or Longyearbyen lokalstyres og Sysselmannens facebookpages.

Påsken 2019 evakuering Nybyen
Påsken 2019 stenging Perleporten