For første gang er det utarbeidet et klimaregnskap for byen, og dette ble presentert på vår tredje temakafé.

Sektorsjef samfunnsutvikling i Longyearbyen lokalstyre (LL), Anne Vera Skrivarhaug åpnet med å nok en gang presisere at klimatrusselen nå er den største beredskapstrusselen hos oss. Både smelting av permafrost og mer nedbør gir betydelig økt fare for erosjon og skred.

Trenger forslag fra deg

Bakgrunnen for klimakafeen er at LL ønsker innspill og medvirkning fra innbyggere og næringsliv i arbeidet med en klima- og miljøplan som nå er under arbeid. Denne planen blir et verktøy for å nå mål om bærekraftig utvikling, grønn omstilling, klimatilpasninger, redusert energiforbruk og kutt i klimagassutslipp.

Klimaregnskapet som ble lagt frem omfatter de direkte, fysiske klimagassutslippene som skjer innenfor Longyearbyens planområde.  Dette betyr at utslippene som følge av forbrenning av diesel i et kjøretøy inkluderes, men ikke utslippene som skjer i forbindelse med produksjon av kjøretøyet.

Les også: Vi ønsker dine innspill om sirkulærøkonomi

Longyearbyen lokalstyre ønsker å være tydelige på at vi ønsker forslag fra alle som bor her, slik at dette ikke bare blir en byråkratisk plan, men en plan DU og alle som bor, eller kommer til Longyearbyen vil følge for å sikre oss en renere by.

Lokalstyreleder Arild Olsen sa det slik:

–  Som ledd i et viktig og nødvendig arbeid for utforming av Longyearbyen i årene fremover så må vi ha kontroll på vårt eget klimaregnskap, og hvordan vår arktiske verden endrer seg. Da må vi også vite hvor vi står, bygge kunnskap, involverer nasjonale myndigheter, lokale bedrifter og ikke minst deg som innbygger. Det er dette arbeidet vi nå er i prosess på. 

Spørsmål til diskusjon

Etter det fastsatte programmet var det tid for borddiskusjoner. De oppmøtte fikk lagt frem flere spørsmål som skulle diskuteres.

Et av spørsmålene som ble diskutert var hva de ulike aktørene kan gjøre for å redusere de direkte utslippene. Et annet spørsmål var: «Hvilke forventinger har lokalsamfunnet til reiselivsnæringa når det gjelder lokale klimatiltak?»

LL spurte også om hvordan klimaendringene påvirker deg i dag og påvirker det din «bo- og blilyst» i Longyearbyen. Og vi lurte på hva de er mest bekymret for med hensyn til klimaendringer og behov for klimatilpasninger i Longyearbyen.

Les også: Mange gode innspill til arbeidet med bærekraft lokalt

Alle svarene fra diskusjonsrunden ble samlet inn, og brukes inn i arbeidet med planen. 

Fikk du ikke vært med på kafeen, men har innspill eller spørsmål til disse sakene? 
Da kan du sende en e-post til: kathrine.jensen@lokalstyre.no

Slik ser det overordnede klimaregnskapet for Longyearbyen ut: